is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 10, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDEL IN ES ONDERZOEK VAN ZAAIZADEN.

tengevolge van eene lichte ongesteldheid tijdens de beide eerste dagen van het Congres, aan volledigheid te wenschen zal overlaten, breng ik tevens een oprecht woord van dank toe aan die bezoekers Van het Congres uit het Noorden, die mij met raad en daad op de Heest welwillende wijze behulpzaam waren, en inde eerste plaats den Heer C. G. Zetterlundt, Direkteur van het zadencontrólestation te Orebro (in Zweden), Commissaris voor de regeling van Congres en zadententoonstelling. Van den toestand der beschaving der Noordsche Eijken— Denemarken dat meer ten onzent genoemd wordt eenigermate uitgezonderd heeft men algemeen bij ons eene onjuiste en veel te geringe voorstelling. Wat aangaat Industrie (hout- en ijzerwaren vooral) en Landbouw, zÜn vooral de Zweden ons in vele opzichten vooruit. De uitgeleide en hoogst belangrijke tentoonstelling, zoowel van Nijverheid als van Landbouw, die tegelijkertijd te Sundsvall gehouden werd (1) Saf daarvan overvloedig blijk, maar ook zelfs bij een vluchtig bez°ek der voornaamste steden valt dit duidelijk in het oog. Wat den Landbouw aangaat, overal ziet men bij het doortrekken van bet land werktuigen in gebruik, die ten onzent nog slechts zeldzaam voorkomen. Ketting- en meseggen, eenvoudige extirpators en vooral ook zeer veel grasmaaiwerktuigen kon men overal waarnemen en op de akkers aan het werk zien; het zijn vooral de laatste, die nj de schaarsche bevolking van het land aan de bewoners veel dienst doen. Opmerking verdient vooral ook, dat men nergens een rad- of Voetploeg, maar overal den balansploeg in gebruik ziet, dat onze boeren en ook die in naburige rijken schier ongeloofelijk moet Voorkomen. Met het meeste gemak besturen de boeren dit schijnbar lastig te hanteeren werktuig. Niet onwaarschijnlijk is het, aat de vele groote en kleine keien, die overal over het land Verspreid zijn, soms van aanzienlijke grootte, aanleiding gegeven bobben, dat de balansploeg beter dan een ander soort van ploeg Voldoet; toch behoort er eene zekere handigheid toe, om met dit 'v’erktuig goed werk te leveren. Op de zeer uitgebreide landbouwtentoonstelling te Sundsvall, waren inde afdeeling van werktuigen Voor grondbewerking, behalve eenige Amerikaansche arendsploegen (iTI vooral ook verscheiden 2-, 3- en zelfs 5-scharige ploegen (sommige ook voor diepe grondbewerking gebouwd) overigens uitsluitend Hangploegen en deze in groote menigte voorhanden. Zooals men mededeelde, is ook in het grootste (vooral in het noordelijkste) godeelte van Denemarken, deze ploeg de eenige die men gebruikt. Karakteristiek voor den Noordschen landbouw is overal de groote °eveelheid Timotheegras, dat men, bij gebrek aan goede weide, v°oral noordelijk van Stockholm, bijna uitsluitend voor veevoeder op (1) Tegelijk had tevens de plechtige opening plaats, van den thans geheel voltooiden jpoorweg, die Sundsvall met Drontheim in Noorwegen verbindt, door Z. M. Oscar 11, °Hing van Noorwegen en Zweden en zijne drie zonen. Het was een indrukwek-ve{r eest, dat zeer van belangstelling getuigenis gaf, eenerzijds van het Zweedsche * voor zijn vorst, als anderzijds van dezen laatsten, in alles wat de welvaart n industrie van zijn volk aangaat.

155