is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 7, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROODE KLAVER VAN AMERIKAANSCH EN EUROPEESCH ZAAD.

echter vooral in het oog dat het verschil in bladvorm inden regel minder groot is dan men uit de figuren zou meenen te moeten opmaken, zooals trouwens boven ook reeds is opgemerkt; de beharing van de Arnerikaansche R. KI. is het beste onderscheidingsteeken. Hoewel de berichten omtrent uitkomsten van genomen kultuurproeven niet volkomen overeenstemmen en het uit noordelijke streken van Amerika gewonnen zaad ook een krachtiger gewas oplevert dan dat uit zuidelijker streken, lijdt het toch geen twijfel of bij overigens gelijkstaande kwaliteit verdient het zaad van Europeeschen oorsprong (Maas-, Brabantsch-, Silezisoh- enz.) verreweg de voorkeur. De weinige guldens die men voor zaaizaad op eene bepaalde oppervlakte, b. v. eene hectare meer zal moeten uitgeven voor het laatste, wint men licht honderdvoudig en meer weder terug door zwaarder gewas vooral na dele snede en in het bijzonder in het tweede jaar na een strengen winter. De Firma Wissinger te Berlijn, die welwillend op het door ons gedaan ve zoek de cliché van bovenstaande figuren ten gebruike afstond, heeft dan ook bepaald een goed werk verricht door die figuren ter algemeene kennis te brengen. Genoemde Firma behoort tot diegene, die op verlangen verschillende soorten van zaaizaad tegen garantie van eene bepaalde gebruikswaarde (kiemkracht X zuiverheid in percenten, gedeeld door 100) verkoopen en eene bepaalde schadevergoeding betalen wanneer door bevoegd onderzoek mocht blijken, dat eene partij van het geleverde zaad niet met de garantie overeenstemt (1). Gaarne voldoen wij hierbij aan eene gedane belofte, door mededeeling vaneen uittreksel uit de prijsopgaven in het voorjaar van 1886 van genoemde Berlijnsche firma. De hieronder tusschen twee () opgegeven cijfers, zijn die van de gewaarborgde gebruikswaarde. De daarachter staande zijn die der prijzen voor 50 kgr. van iedere soort van zaad. Roode Klaver (851 f 81.20; Witte Klaver (76) / 35—39; Hopperupsklaver (80) f 8.50—10; Wondklaver (72) ƒ 23—27; Bastaardklaver (76) ƒ 38—39 ; Lucerne (80) ƒ 42; Zandlucerue (68) ƒ 45; Inkaraaatklaver (84) ƒ 15—16; Italiaansch Raaigras uit Finland (80) f 14; Bngelsch Raaigras (82) f 10; Timothee (75) ƒ 15—18; Vossestaart (35) f 57; Vlotgras (Glyceria fluit mis) (28) ƒ 30; Beemdlangbloem (90) f 52; Dennen (75) ƒ 11. lETS OVER HET VERGIFTIGEN VAN INSECTEN. (2) door I)r. J. NESZLEII. Hette gebruiken vergif moet of de insecten bevochtigen, hen overtrekken wanneer het er mede in aanraking komt, of het moet gassen ontwikkelen, die in staat zijn insecten te dooden. (1) Men vergelijke het bericht van den üirekteur van het Proefstation te Wageniugeu omtrent firma’s in Nederland, die hetzelfde doen, op blz. 38 en 85 van dit Maandblad. (2) Door vriendelijke hand gewezen op een ineen Daitsch blad voorkomend opstel vaneen deskundige, meenen wij velen een dienst te kunnen doen door er hier eene vertaling van te geven. Met oordeel aangewend, kan men door de boven opgenoemde middelen veel schade voorkomen, door insecten in hoornen en planten te weeg gebracht. Red.

106