is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 10, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJKSLANDBOUWSCHOOL TE WAGENINGEN.

Voortzetting der anorganische scheikunde. Benige verbindingen uit de organische scheikunde. Practische oefeningen. Plantkunde. Beginselen van de anatomie en de physiologie van het plantenrijk. Behandeling van de voornaamste, niet door dieren veroorzaakte plantenziekten. De leerlingen gaan voort met het maken vaneen herbarium. Dierkunde. Beknopt overzicht van de physiologie, vooral met het oog op de huisdieren. Insekten en lagere dieren, schadelijk voor den landbouw. Excursiën. Staathuishoudkunde. Inleiding; Rijkdom. Voortbrenging: arbeid, kapitaal, eigendom. Ruiling; waarde en prijs, geld, krediet en krediet-papier. Banken. Vrijheid van bedrijf, vrijheid van handel. Verdeeling: loon, interest, grondrente, winst. Verbruik. Belastingen. Aardrijkskunde. Overzicht van Afrika en Australië en meer uitvoerige behandeling van Amerika. (Wordt vervolgd.) ASPERGES IN DEN WINTER. Ten einde Asperges inden winter te kweeken gaat de stadstuinbaas K. A. Kuchler te Jelissawelgrad (Rusland) op de volgende wijze te werk. In het begin van November maakt men een met asperges beplant bed van de verlangde grootte in orde, spit den grond om en brengt ongeveer 75 cm. hoog versche paardenmest daarop. Vervolgens zet men er broeibakken op, legt ramen, die men met stroomatten overdekt er overheen en maakt om de broeibakken eene goede verkisting. Bij strenge koude brengt men nog een weinig lichte stroomest over de matten heen. Volgens deze methode behandeld kon de heer K. van vijf ramen, van eind December tot begin Februari 60 B (Russisch) versche asperges steken, die de lengte van 30—40 cm. en eene dikte van 2—3 cm. hadden. Daarbij heerschte er afwisselend eene koude van 15—25° R.; ook neemt de asperge niet in het minst de reuk of smaak van den mest aan en is, dadelijk in koud water afgespoeld, wit als sneeuw en bijzonder malsch, malscher dan ooit in het voorjaar. KORTE MEDEDEELINGEK Met zeer veel geestdrift is inde vorige maand te Wageningen het tienjarig bestaan der Rijkslandbouwschool gevierd. Verscheidene oudleerlingen woonden de feesten bij en aan een gemeenschappelijken maaltijd waren ook bet Dagelijkscb Bestuur der Gemeente, de Commissie van Toezicht en het Bestuur der Afd. Neder-Velnwe van de Geld.-Overijselsche Mij. van Landbouw tegenwoordig, terwijl door den zoon van Z. Ex. den Minister van Binnenl. Zaken, mede een oudleerling der School, de sympathie van zijn vader voor de Inrichting werd betuigd. Het spreekt van zelf dat o. a. ook wijlen de Heereu Jongkind! Coninck en Prof. Salverda, aan wién de School veel verplicht is, met een woord van hulde werden herdacht. In dank ontvingen wij van den heer C. G. Zetterlundt, den ijverigen Zweedschen landbouwscheikundige, twee in bet Zweedsch geschreven brochures, de eene over een belangrijk en uitvoerig onderzoek van mout en de daarvoor gebezigde gerst, en de andere een Verslag van de 6e Algemeene jaarlijksche Vergadering van voorstanders van het onderzoek van zaaizaden in Zweden. Wellicht komen wij hierop nog nader terug. De Heer Krelage zond eene Circulaire betreffende de door zijne Firma uitgegeven verzameling van gekleurde afbeeldingen van bloemen en planten.

158