is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1887, no 8, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 cent.

VERSLAG DER COMMISSIE belast met een onderzoek naar de mogelijkheid om HEIDE-ONTGINNING TE DOEN DIENEN ALS MIDDEL TOT WERKVERSCHAFFING. Uitgegeven volgens besluit van de Algeraeene Vergadering der Maatschappij van Nijverheid, gehouden te Alkmaar in 1885. Prijs f 0.60. BEKNOPTE HANDLEIDING TOT DE CULTÏÏÏÏE DEE GEELE LUPINEN, als hulpmiddel tot de ontginning der heidegronden, DOOR Mr. J. H. SCHOBER. 40 bladzijden. Prijs / 0.40. HANDBOEK VOOR DEN BLOEMENTUIN, doo, H. WITTE, 2e herziene druk, ing. ƒ2.90, geb. ƒ 3.25. RAQriU PQ bijBECKER&BUDDINGH, Dr. V. BRUINSM A, De Beier- en Kaas-DnuvUt.LO bereiding met afbeeldingen. Groningen ARNHEM. Noordhoff & Smit. ƒ 1.50. Het voordeel van adverteeren. Een handelaar te Berlijn geeft jaarlijks aan advertentiekosten in verschillende bladen 400,000 Mark uit. «Als ik niet adverteerde”, zeide hij onlangs te midden zijner vrienden, «kon ik mijn winkel wel sluiten om den geringen omzet. In het eerste jaar betaalde ik 1000 Mark aan advertentiekosten en had ik een omzet van 30,000 Mark; in het derde jaar betaalde ik 10,000 Mark, en mijn omzet steeg tot 100,000 Mark, en thans bedraagt hij millioenen, zoodat slechts het voortdurend adverteeren mij tot zulk eenq hoogte gebracht heeft. Alles wat ik bezit, mijn wereldheroemden naatn en mijne schitterende zaken heb ik niet enkel aan mijne solide wijze van handelen, maar voor negen en negentig honderdsten aan de macht der advertentiën inde dagbladen te danken. Ik ben tot de overtuiging gekomen, dat in onze dagen geen zaak, zonder behulp van annonces, bloeien kan of winstgevend kan worden.” _ Inlichtingen omtrent yoordeelig en doelmatig adverteeren in CÜt blad en andere Couranten, geeft het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH & VAN DITMAR, sedert 1846, gevestigd te Botterdam. Het Maandblad kost per jaarg. ƒ 1.50, franco p.p. f 1.80. voor Landh -Mijen., die vooralle Leden inteekenen, slechts ƒ 0.36, fr.p.p.f 0.54. Uitgave van W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.