is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 7, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 cent.

Uitgaven van W. E. J. TJEENK WILLINK tb Zwolle. DE ZUIVELFABRIEK. ONT WETLJP bevattende eene beschrijving en de hoofdbepalingen vaneen bestek, alsmede een begroeting van kosten met teekeningen, OPGEMAAKT DOOR C. TREURNIET & K TROMP, te Bolsw ar d. Bekroond door de Commissie uit Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland, belast met het beheer over het Dr. BirMA-legaat. Prijs f 1.25, franco per post f 1.30. ENKLAAR’S TUINBOEK. Volledige beschrijving van het tuinwerk in het algemeen, van het kweeken van meer dan 70 verschillende tuingewassen EN VAN DE BROEIERIJ ONDER VLAK GLAS. DOOR W. BOOMKAMP. DERDE HERZIENE DRUK. 179 bladzijden. Prijs f 0.90. BEKNOPTE HANDLEIDING TOT DE CULTUUR DEB, GEELE LUPHEI, als hulpmiddel tot de ontginning der heidevelden, DOOR Mr. J. H. SCHOBER. 40 bladzijden. Prijs f 0.40. BASCULES bijBECKER&BUDDINGH’ Dr v .S.RU,NSIV,A’ De Boter-en Kaas- ARNHEM bereiding met afbeeldingen. Groningen, ‘ I Noordhoff & Smit. ƒ 1.50.