is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 9, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KIETACHTIG ZWENK GRAS.

opleverende grassoort gebruik te maken. Deze verdienen aanbeveling deels voor zandwinning, zooals in Denemarken geschiedt van waar reeds zaad in Duitschland ingevoerd wordt, deels in o-rasmengsels. Voor vloei- en blijvende weiden kan men 20 pCt. en meer in mengsels gebruiken. Het Rietachtig Zwenkgras geeft eerst in het tweede jaar een voldoende opbrengst, maar dan ook vele jaren achtereen. De vrees die bij sommigen mocht ontstaan, dat het zaad uit Nieuw-Zeeland gras zou opleveren, dat voor ons klimaat niet geschikt is, schijnt aan Dr. Wittmack voorloopig ongegrond toe; reeds sedert lang verkrijgen wij ook van Kropaar zaad uit Nieuw-Zeeland en klachten over het doodvriezen van dit Gras zijn nog niet bekend geworden. Men vergete ook niet, dat uit Amerika veel soorten van graszaad in Europa zijn ingevoerd en dat de hiervan verkregen planten zich niet van inlandsche hebben onderscheiden. Ook zijnde gevoelens omtrent de Amerikaansche Klaver thans aanmerkelijk ten haren gunste veranderd. (N.B. Wat dit laatste betreft zijn toch sommige bevoegde beoordeelaars nog lang niet zeker, terwijl men ook in het oog moet houden, dat het niet onverschillig is van welke streek in Noord-Amerika het klaverzaad afkomstig is. Voorzichtigheid zij hier nog steeds aanbevolen'. Eed. Maandhl.) DE SERRADELLA. dook BACKHAUS te Loccum (1). De Seradella (Ornithopus sativus) behoort even als de Lupine tot de kultuurgewassen van den nieuweren tijd, de Lupine is echter reeds ongeveer eene halve eeuw in kuituur, terwijl de Serradella veel korter bekend is. Voor 1850 maakte geen schrijver er gewag van, terwijl de Lupine reeds eenigermate bij de oude Romeinen bekend was. . In Spanje en Portugal op verschillende gebergten in het wild groeiend, is de Serradella waarschijnlijk jhaar naam verschuldigd aan het gebergte Serra de Estrella. Omstreeks 1850 in Europa ingevoerd, heeft het vele jaren geduurd eer zij naar waarde geschat werd. Zij het dat men vroeger de natuur van de plant en de eischen die zij aan den grond en aan de kuituur stelt niet genoeg kende; zij het dat men aan de uit het zuiden afkomstige plant den noodigen tijd tot acclimatisatie moest gunnen; zij het eindelijk, doordien ons de wetenschap eerst inden laatsten tijd grondig op de hoogte gesteld heeft van de groote beteekenis der bladplanten, (1) Inde //Hann. Land- und Forstwirthsch. Zeitg.” Het hier besproken gewas» dat bij ons nog betrekkelijk weinig ingang inde praktijk gevonden heeft, verdient in dit Maandblad wel eene korte beschrijving. Mochten er van onze lezers zijn, die met de kuituur der Serradella proeven genomen hebben, waartoe vooral in dezen zomer na het bevriezen van de meeste klaver wel aanleiding bestond dan verzoekt onze Redactie beleefdelijk in het algemeen belang hiervan mededeeling te willen doen. Inden Proeftuin te Deventer (zie het verslag van die Inrichting over 1866 , ’6B, ’69 enz.) voldeed zij uitstekend. (Red. Maandhl)

139