is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 11, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEHALTE VAN KRACHTVOEDERMIDDELEN ONDERZOCHT AAN HET LANDBOUWPROEFSTATION TE WAGENINGEN EN lETS OVER „VOEDERYERHOÜDING” (1).

De volgende opgaaf, gedaan met voorkennis van den Directeur van genoemd Station, kan als een vervolg beschouwd worden op de laatste dergelijke mededeeling vanwege het Proefstation te Wageningen in December 1887. Zij moge tot leiddraad dienen bij het aankoopen van lijnkoek, raapkoek of een ander der hiergenoemde krachtvoedermiddelen voor den aanstaanden winter; inden regel zullen de gemiddelde cijfers uit onderstaande kleine tabel een voldoenden maatstaf aan de hand doen omtrent de eischen, die men aan goede kwaliteit stellen kan. Natuurlijk moet daarbij ook, en wel inde eerste plaats, gelet worden op voldoende zuiverheid der handelswaar, omdat daarvan dikwijls voor de verlangde uitkomst van de voedering, b.v. bij de zuivelbereiding, evenveel afhangt als van het vereischte gehalte. (2) Het tijdperk waarvan hier de uitkomsten van het onderzoek worden medegedeeld, loopt van Januari 1878 tot einde September 1891 en de resultaten hebben betrekking op het volgende aantal monsters: Van Lijnkoek of Lijnmeel 544; Raapkoek 56; Aardnotenkoek 46; Katoenzaadkoek 17; Rijstmeel 6; Spoelingmeel 11; Sesamkoek io. Alleen van het gehalte aan Eiwit en dat van Yet zijn behalve de gemiddelde- ook de maximum- en minimum cijfers, zooals ze aan het Proefstation gevonden zijn, opgegeven; het gehalte aan zetmeelachtige stoffen en aan ruwe celstof (ruwvezel) wijkt inden regel weinig van het gemiddelde af en beide zijn ook slechts in enkele gevallen bepaald. Eiwitachtige Zetmeel- B stoffen. Vet. achtige KUACHTVOEDER- -a -é -a MIDDELEN. § £ *« S S ”0! *q, 2 2 “ 2 = -a -a -a .5 B "a c gT3-ot3 3.2 1 g ‘5 1 1 1 cd S cd cd cd pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. Rijslvoedermeel. . . 12.7 10.7 11.7 9.9 4.9 8.3 47.5 11.1 Lijnkoek 36.3 25.3 32.3 18.0 6.5 11.3 30.0 8.5 Raapkoek 36.5 28.6 33.3 14.4 8.3 10.1 31.2 10.3 Aardnotenkoek. .. . 50.7 44.0 47.2 14.2 6.7 8.3 22.2 4.8 Katoenzaadkoek. . . 46.8 34.3 44.2 14.5 8.8 1 1.8 21.5 5.5 Sesamkoek 40.4 34.6 37.0 17.1 10.7 13.9 22.8 9.5 Spoelingmeel .... 24.6 22.3 23.5 16.1 5.4 11.3 37.1 13.1 Verder is nog eene berekening gemaakt om te kunnen zien welk gehalte het meest algemeen inde onderzochte monsters voorkwam, zoodat daaruit eenigszins kan opgemaakt worden hoeveel het gehalte ineen te onderzoeken monster mag verschillen, zonder nog afgekeurd behoeven te worden. (1) Overgenomen uit de Landbouw-Courant. (2) Vergelijk in Landb.-Cour. n°, 7—9 van dit jaar het opstel van Lijnkoek”.

164