is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 14, 08-02-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meubelfabriek Ter-Apelkanaal | ——M in Tel. No. 9. Speciaal ADRES voor } Goedkoope MEUBELEN Dressoirs, Eiken Linnenkasten, Theemeubels, Tafels enz. Levering uitsluitend aan den handel. AANBEVELEND, J. G. SCHOEMAKER.

I| KOOS GODSCHALK Hl Brinkstraat 19 ASSEN Telefoon 569 Philips en N.S.F.-Radio Prima Service. Thans is de beste Koffie goedkoop. Vraagt O. de Witjes’ Oude bekende merken. No. I: 45 cent per halfponds pakje. Merk A | 40 cent per halfponds pakje. A. F. REINDERS Bocht Oosterdiep 19 – Tel. 241 – VEENDAM Wijnen – Likeuren Sigaren ■ Sigaretten Sterke dranken Tabak Het van ouds bekend solied adres. Verzwegen Vermogens en Inkomens kunnen thans nog tot 1 Maart 1934 VRIJWILLIG worden aangegeven, ZONDER viervoudige verhooging en strafvervolging. Tot 1 Maart a.s. kan ’t dus nog op een zeer gemakkelijke en voordeelige manier, zooals we dat de laatste jaren gewoon waren. I\l Accountantskantoor J. J. NANNING te STADSKANAAL, Handelskade, b.h. Hoofdstation, Telef. 122 en DEDEMSVAART, Sluis zes D. 14 (naast Fantasiefabriek). • Opgericht 1922. Lid van den bond van Belastingzaken. Inlichtingen en berekeningen worden gaarne verstrekt. Door mijne bemiddeling werden de laatste jaren zeer veel vrijwillige aangiften gedaan. Het Adres voor; Chemicaliën – Drogerijen – Specerijen Ziekenverplegingsartikelen Lofodinsche Levertraan BINNEN- en BUITENLANDSCHE —I SPECIALITE’S = Drogisterij W. ROBERTUS, ASSISTENT-APOTHEKER. Langestraat 37 WINSCHOTEN _ dj C -tuO O- SS | «.LU ü- £% E # O «2 s? § M / ~~~~ \ o 3 « 3-2 O / * \J) _ <u ca S 3 ■grtppt iSli llli <S 12 ï 5 tl 5 rt E hD“ £ a §E i lil JDV) Waarschuwing voor Belastingontduikers Tot 1 Maart 1934 kunt U nog vrijwilßig verbetering doen van verzwegen INKOMEN of VERMOGEN. Nadien is het onherroepelijk te laat. Vraagt omgaand inlichtingen bij het administratiekantoor ö. H. HIDSKES • ASSEN – Stationsstraat 29

H.H. landbouwers. Alle soorten Toeder-irtikelett, als: Soya Schroot, Lijnmeel, Lijnkoeken, gr. en kl., Visch- en Diermeel en verder Natuur Kristalzout, Liksteen. H. TAMMES BUIRS Vlagtwedde. Inrichten, bijhouden en controleeren van administraties Behandeling van alle belastingzaken ADMINISTRATIEKANTOOR E. UFKES WESTERLEE (aangesl. b/d Nederl. Br. v. accountants) TELEFOON No. 7 Magda Rijwielen een goed Rijwiel vanaf f 35. T.TONKES&Zn. Nw. BUINEN No 64. Wormen zooals made-, maag- en spoelwormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen verdrijft men zeker en snel met de beroemde, lekkere Wormpoeders „Fermitan” van Jacoba Maria Wortelboer, è, 85 cent per doos bij Apothekers en Drogisten. Alle voorkomende Gereedschappen en Ijzerwaren voor Land- en Tuinbouwbedrijven. Uitsluitend eerste kwaliteit. Scherp concurreerende prijzen N.V. Bouwmaterialen en Ijzerwaren voorh. R. BOITEN Veendam Stadskanaal i Bov. OosterdiepSS nabij Telefoon 143 ’t Hoofdstation • Telefoon 77. Polshorloges ê Nauwkeurig en elegant Alleen verkrijgbaar bij deD horlogemaker, herkenbaar aan nevenstaand Zenlßa-teekftje Renitßa deheirouMftiare tijdmeten Alleenverkoop voor Stadskanaal, Musselkanaal, Ter-Apel en aangr. monden, BEEKMAN HEKELS, Qedipl. Horlogemaker STADSKANAAL n/b Hoofdstation.

I Verzwegen Vermogen I I cn Inkomen j I tiet zal U bekend zijn dat de wet op de Inkomsten- en Vermogensbelasting, bij ** het ontdekken van verzwegen vermogen en inkomen, navordering voorschrijft over drie jaren met als boete viervoudige verhooging van het hoogste bedrag der te weinig betaalde belasting. Bovendien kan een strafvervolging worden ingesteld. Tot nu toe werd echter steeds de gewoonte gevolgd, bij vrijwillige aangifte der ■ verzwegen bedragen geen viervoudige verhooging op te leggen en niet tot strafvervolging over te gaan. Zooals gij inde nieuwsbladen hebt kunnen lezen heeft de Minister van Financiën thans echter bepaald, dat na 1 Maart a.s. geen vrijwillige aangiften meer worden n aangenomen. Van dien datum af zal dus steeds worden nagevorderd met boete ■ en inde meeste gevallen met straivervolging. De Minister meent dat de nieuwe belastingwetten (Omzetbelasting, belasting op goederen inde doode hand) de controlemogelijkheden zoo sterk vergrooten, dat zeer veel verzwegen vermogen van zelf te voorschijn zal komen. Inderdaad kunnen de zakenmenschen tengevolge van de invoering der Omzetbelastingwet aanzienlijk versterkte controle van de zijde der belasting-administratie verwachten. De belasting op goederen inde doode hand (vermogensbelasting voor I scholen, kerken, vereenigingen) zal uiteraard heel wat verzwegen gelden, geleend aan dergelijke instellingen, te voorschijn brengen. Wil wijzen U er echter nadrukkelijk op dot U tot 1 Maart a.s, nog tijd heeft Uw aangiften vrijwillig te verbeteren onder buitengewoon gunstige voorwaarden. Tot dien datum wordt geen boete opgelegd, noch een strafvervolging tegen U ingesteld. Zelfs al was de Inspectie al eenigszins Uw onjuiste aangiften op het I spoor, en al zou, dooreen sterfgeval, Uw verzwegen vermogen, in verband met de aangifte voor successierechten, vanzelf te voorschijn komen, dan nog kunt ge door onmiddellijke vrijwillige aangifte van alle onaangenaamheden verschoond blijven. Wij raden U dan óok dringend aan onmiddellijk van deze laatste gelegenheid gebruik te maken. Vooral voor landbouwers is de gelegenheid thans uiterst I geschikt. In verband met de zeer lage inkomens der laatste jaren, is het bedrag der H navordering zeer laag, ja in zeer yele gevallen nihil. H Gaarne yerleenen we U daartoe onze bemiddeling en staan U met onze adviezen en berekeningen ten dienste, ook sehriftelijk. I ACCOUNTANTSKANTOOR I I ROSÉ & VAN KLINKEN I I STADSKANAAL – EMMEN I

LANDBOUWERS ! Wilt GIJ bezuinigen ? Vraagt dan bij het inkoopen van Uw meubelen Uwen winkelier naar STOELEN van de Stoelenfabriek „Stadskanaal” van H. J. BERKENS STADSKANAAL Tel. 230. dij ontvangt dan een stoel die ONVERWOESTBAAR is en , voor ongekend LAOE prijzen, ! Kunstmeststrooiers, speciaal voor Kaikstikstof(onkruidbestrijding) t Complete Maalderijen met of zonder electro- of ruwoliemotor, Stalvoederingswerktuigen, Giervaten en Pompen, Wanmolens, RUD SACK Zaaimachines, Ploegen, Eggen en alle andere akkerbouwwerktuigen. Inlichtingen en adviezen kosteloos. 1 Vraagt onze zeer lage prijzen aan, zonder verplichting. ; NI Handelmij. v.ti. HOEMtllHfi EVERS S Co. Grachtstr. 7- Telel. 183 t WINSCHOTEN IDEJONGE'sMOSTERD I DE LEKKERSTE. ■ OUDE PEKELA – Uit de beste zaden gefabriceerd. Deensche fokvarkens. H.H. Varkensfokker», gebruikt thans goede dieren voor Uwe fokkerij. Geregeld af te geven; Biggen, Loopvarkens en geslachtsrijpe dieren. Nog eenige prima geslachtsrijpe Beeren! Vader 2e pr. Groningen, Moeder opgenomen met 84.45 pnt. Alles genummerd en van de beste stammen. J. T. KRAM – VEENDAM.

H Vraagt Uw I I ■ THEE I l^vO/ DE BESTE! 1 N STADSKANAAL. WINSCHOTEH STOOJWWASSCHERIJ Boschsingel 17 H. B. HEDDEMA Telefoon 312 TARIEF : DROOG TOEGESLAGEN EN GEHEEL OPGEMAAKT i GEMANGELD- ® ct». per stuk. utMANUtw. Zakdoeken en Vingerdoekjes 6 ets, per stuit. 2 cts_ per sfuk- Zakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor is echter een minimum 2 ets. per stuk. van 40 stuks vereischt. le. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen brand- en transportschade verzekerd. 2e. Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd; van elders dienen ze franco gezonden te worden, waarna ze ook franco worden teruggestuurd. 3e. De voldoening der waschloonen is contant, tenzij anders wordt overeengekomen. Pijnlijke voeten?! I ~-• a— m mm mrr ~m nni Moeilijk loopen ? Wij kunnen U helpen. I G. H. KUITER • SAPPEMEER I I PEDICURE WO ET KUNDIGE. Tevens Schoenen voor af■ wijkende voeten voorradig