is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 57, 1951, no 40, 02-10-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe vindingen, waarmee het mogelijk is bij de geringste overbelasting Uw machine tot stilstand te brengen, terwijl het niet mogelijk is deze weer op gang te krijgen, alvorens de oorzaak van de overbelasting is verwijderd.

Tot op heden bestond een derge'ijke beveiliging niet en is de gedachte, dure machines tegen de overkracht van de goedkopere electromotor te beschermen, nieuw. Bimetaal-beveibgingen, die inde eerste plaats bestemd zijn voor bescherming van de goedkopere aandrijvende electromotor, hebben slechts indirect nut voor de aangedreven machines, zodat deze vinding een stap vooruit betekent t. a- v, uit overbelasting voorkomende bedrijfsstoornissen. c) Snelheidsr e g e 1 a ar s Voor motor- en electrotractie. Een electronisch aparaatje, waarmee het mogelijk is de snelheid van motorvoertuigen en electro-cars tot elk gewenst maximum in te stellen. Na verzegeling is het onmogelijk dat de bestuurder met handhaving van de verzegeling, boven de gefixeerde snelheid kan rijden. Deze snelheidsregelaar werkt feilloos, zonder het acceleratievermogen van de motor aan te tasten. Een uitkomst voor auto-verhuurders, wier wagens als regel veel te snel gereden worden. Handeisonderneming „Parco", Eindhoven

Het schudden heeft plaats in verticale richting met een frequentie van ca 700 (bewegingen per minuut, waardoor ineen minimum van tijd (± 1 minuut) een volledige oplossing van de eiwitstoffen wordt verkregen. De machine heeft reeds bewezen inde practijk goed te voldoen. Als bijzonderheid zij vermeld,'dat het doen omlopen van de butyrometers op zeer eenvoudige wijze plaats vindt. Het meet- en vul-apparaat „Preferent” voor zwavelzuur bestaat uiteen glazen toevoerleiding, waaraan op gelijke afstanden een serie pipetten zijn bevestigd, die elk een inhoud hebben van 10 cc. Het zwavelzuur bevindt zich ineen fles naast het toestel. Door enige overdruk te brengen inde fles vloeit het zwavelzuur door de toevoerleiding in de pipetten; het teveel aan zwavelzuur loopt terug inde fles. De pipetten zijn afgesloten door conisch geslepen stiften. Door deze stiften gelijktijdig door middel vaneen handle omhoog te brengen lopen de pipetten alle tegelijkertijd leeg inde butyrometers. De tijd voor het afmeten en vullen vaneen serie butyrometers is ca 15 seconden. Eenzelfde soort apparaat is ontworpen voor amylalcohol en methyleenblauw en is gemaakt van plexiglas. De apparaten worden geijkt en van een officieel ijkmerk voorzien.

Metaverpa, Van Ryckevorselstraat 12, Driebergen Deze firma kwam in haar stand op de Jaarbeurs (Croeselaan) uit met een Electrische hechtmachine fabrikaat S. C. O. M„ die speciaal is ingericht, niet alleen om het dichtmaken, doch ook voor het geheel monteren van kisten. a. Om deksels op de kisten te hechten, wordt de kist met het losse deksel op een tafel geplaatst. Door middel vaneen hechtkop worden nieten door het deksel in het hout gedreven en aldus het deksel muurvast op de kist gehecht. b. Om de kisten te monteren worden de onderdelen eveneens door nieten, die naar gelang van het te hechten materiaal op iedere lengte ingesteld kunnen worden, aaneengehecht. c. De enorm vlugge en zekere werkwijze (200 nieten per minuut) geeft een besparing aan tijd. Naar men ons mededeelde zijn vele firma’s inde zuivelexport (kaas) overgegaan tot aanschaffing vaneen dergelijk apparaat. Tenslotte vermelden wij nog, dat ons een draagbare electrische zakkennaaimachine werd getoond, die 700 steken per minuut maakt en slechts een gewicht heeft van 3 kg. (Zie afb.).

De schudmachine „B. V. V.” is een Machine voor het schudden van butyrometers. De constructie is uiterst eenvoudig en solide. De machine wordt aangedreven door ®en zelfaanlopende electromotor van Pk, die een drijfstang in beweging brengt door middel vaneen excentriek. Aan deze drijfstang is een hou- bevestigd, waarin het butyrome‘srrekje wordt vastgezet.

797