is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 24, 13-06-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenzoo is het met de bloemen; wat hiervan nog wordt aangevoerd, zijn allemaal restjes, die door de kweekers bij elkaar worden gezocht. Kersen beginnen af te komen en wordt met het oog op den aanvoer daarvan, reeds deze week eiken dag veiling gehouden en te beginnen Maandag 16 Juni twee maal daags en wel ’s morgens om 4 en ’s middags om 12 uur.

Vrijdag werden de eerste werkelijk mooie kersen aangevoerd, die tegen hoogen prijs werden verkocht. Maandag waren van denzelfden aanvoerder weer een flinke partij ter veiling en brachten toen eene nog aanzienlijk hoogeren prijs op. De aanvoer bedroeg toen ruim 60 bushels. Heden, Dinsdag, werd ongeveer dezelfde hoeveelheid aangevoerd, daar wegens den feilen regen bijna niet geplukt kon worden. De kwaliteit der kersen belooft uitmuntend te worden, indien het weder nu maar een beetje medewerkt.

Aardbeien beginnen flink af te komen, alhoewel de cultuur daarvan beduidend is ingekrompen. Tengevolge van de hevige regenbuien zijn de vruchten erg in den grond geregend ' en daardoor minder mooi. Niet alleen zitten ze vol met modder en zand, doch ze zijn aan den bovenkant rijp terwijl ze van onderen nog geheel wit zien. Alleen die van lichte gronden zien er tamelijk uit, en bedingen dan ook den hoogsten prijs. Aanvoer en prijzen waren als volgt: Woensdag 4 Juni: Vrijdag 6 Juni: Aanv. Kaskomk. 6200 st. Aanv. Kaskomk. 6300 st.

Per 100 stuks Por 100 stuks

Kaskomk. Ie soort f 5.80—f 7.50 f 5.40—f 7.60 middelprijs . – 6.60 – 6.20 Idem 2e soort – 2.80—f 4.10 – 3.30—f 3.90 Witte komk. Ie soort – 6.00—f 7.75 – 6.75-f 8.50

„ „ 2e „ – 4.50—f 5.75 – 2.75—f 5..50 Gele „ – – 6.00 Bloemkool ie soort – 7.75—f 14.50 – 7.75—f 15.00 „ 2e „ – 4.50—f 6.50 – 5.50-f 7.50

Wortelen Ie srt. p. 100 b. – 3.75—f 5.00 – 3.50—f 3.75 Andijvie p. 100 stuks – 1.30—f 1.90 Meloenen per stuk – – . 1.20—f 2.30 Tomaten Ie srt. p. pd. – 0.26—f 0.28 – 0.21—f 0.27 „ 2e „ „ „ – 0.12—f 0.18 – 0.13—f 0.17 Aardbeien p. pond – 0.33—f 0.48 – 0.26—f 0.50 Meikersen „ „ – 0.20—f – 0.35—f 0.46 „ „ „2e srt. – – 0.23—f 0.28 Zonalen in div. soorten p. st. 4^4—7 cent Div. potplanten „ „ —35 „

Maandag 9 .Juni:

Aanvoer Kaskomkommers 10200 stuks.

Kaskomk. Ie soort f 6.70--f 8.60 per 100 stuks, middelprijs – 7.70 „ 100 „ Kaskomk. 2e soort – 3.80—f 4.40 „ 100 „ Witte komk. Ie soort – 7.00—f 9.75 „ 100 „ „ „ 2e „ – 3.00-f 6.25 „ 100 „ Gele „ – 6.25-f 6.75 „ 100 „

Bloemkool Ie soort – 10.50—f 17.00 „ 100 „ „ 2e „ – 5.50-f 9.00 „ 100 „ Wortels – B.oo—f 3.75 „ 100 b.os.

Andijvie – 1.40—f 2.00 „ 100 stuks. Peulen – 0.13—f 0.14 „ pond. Doperwten – o.lo—f 0.11 „ „ Tomaten Ie soort – 0.26—f 0.28 „ „

„ 2e „ – 0.17—)) j) Aardbeien Ie soort – 0.22—f 0.85 „ „ „ 2e „ – 0.13—f 0.20 „ „

Maandag 9 Juni: Dinsdag 10 Juni: Meikersen extra kw. p. pd. f 0.42—f 0.59 f 0.32—f 0.38 „ Ie „ „ „ -0.25—f 0.35 -0.15-f0.27 „ 2e „ „ „ -0.20-f0.28 -0.06—f 0.12^ L. K.

Groningen (V V. Eendracht).

Op de op 9 Juni gehouden groote Veiling van boveng. vereeniging werden de kruisbessen verkocht voor f 13.— per 100 K.G., levering van 13 tot 27 Juni. Het aangeboden kwantum aardbeien (circa 12000 K.G.) kon het brengen van . f 12. tot fl6.— per 100 K.G., levering tusschen 4—lB Juli. Voor dezen prijs werd niets gegund. Jammer dat de kweekers niet méér het belang er van inzien, hunne producten op de veiling te verknopen. Een vrij belangrijk kwantum aardbeien is reeds onderhands in voorkoop verkocht voor fls. per 100 K.G., zoodat verschillende koopers reeds gedeeltelijk voorzien waren, iets wat slecht werkt op veilingen, afgezien nog van de vele teleurstellingen die de tuinders steeds ondervinden bij persoonlijken voorkoop. F.

Zwijndrecht.

In de afgeloopen week was de handel in peen voor Engeland levendig; eiken dag zijn de handelaars des voormiddags in de weer om de groote vrachten, die worden aangebracht in te pakken en te laden in de gereedliggende stoomboot, die ze naar Rotterdam aan de Engelsche booten brengen moet. De prijzen waren echter veel te laag, want een prijs van f 3. per 100 bos voor bakpeen is voor den tuinder niet loonend; de groote aanvoer op de Engelsche en Schotsche markten was hiervan de oorzaak. In ’t laatst der week werd de eerste peen van den konden grond aangevoerd, doch ook daarvan is een prijs van f 3 per 100 bos te laag, niettemin is men ijverig bezig zooveel mogelijk te bossen omdat men bevi'eesd is dat de prijzen nog belangrijk meer zullen dalen.

De kwaliteit van de koudegronds-peen is zeer goed, zoodat het daaraan niet zal liggen als de prijzen nog lager worden. De peen voor export werd in hoofdzaak in het land opgekocht, de peen die op de veilingen werd aan gevoerd was meest bestemd voor den kleinhandel, deze bracht van f 8.50 tot f 4. per 100 bos op.

De handel voor export schijnt hier geheel verlaten, zoodat alles thans naar de kleine veiling komt, waar ze zoo goed als niets opbrengen, de laatste dagen der week kon niet meer dan 15 ct. per 100 kroppen worden gemaakt. Aardbeien zijn de vorige week reeds in betrekkelijk groote hoeveelheden verzonden naar ’t buitenland, doch tengevolge van de hevige regens bleken de vruchten niet voor export geschikt en kwamen daarom bedorven aan, zoodat de exporthandel stop gezet is moeten worden. Dientengevolge komen er thans veel aardbeien op de veiling, waarom dan ook de prijs van f 1.50 is gedaald tot 55 ct. per mandje van ongeveer 3Vs pond.

Men denkt 10 Juni met de exportveilingen te beginnen, waarop natuurlijk nog niets dan vroege aardbeien zullen worden aangevoerd; Maandag 16 Juni verwacht mende eerste Jucunda’s.

Hierbij moet worden opgemerkt dat vroege aardbeien als Laxton’s Noble en Mad. Lefèbre in de meeste jaren niet voor export geschikt zijn en gewoonlijk de Duitsche markten voor de Jucunda’s bederven ; ’t ware te wenschen dat de teelt der vroege aardbeien, die hier de laatste jaren zoo is uitgebreid, belangrijk werd ingekrompen. De prijzen van postelein waren de laatste week ongekend laag, zoodat op verre na de arbeid niet kon betaald worden, die er aan besteed was.

Bloemkool kwam veel aan de veiling en in prima kwaliteit, doch de prijzen waren laag en varieerden van f 4.50 tot f 6.— per 100 stuks, er is echter thans weer eenige verbetering merkbaar, zoodat men de volgende week de prijzen eenigszins hooger verwacht.