is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, 09-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der leerlingen.

Geslaagd pl.m. 60 pCt.

Om belangstellenden en belanghebbenden in staat te stellen de resultaten der school te beoordeelen, dient het volgende overzicht, vermeldende wat van de leerlingen geworden is.

Van de 29 uit Boskoop afkomstige leerlingen hebben allen zich als kweeker of kweekerhandelaar een positie verworven, behalve één, die zich als kruidenier te ’s-Gravenhage en één, die zich in Indië vestigde en daar in de cultures werkzaam is.

Van buiten Boskoop kwamen 127 leerlingen, die hun diploma verwierven. Hiervan vestigden zich er te Boskoop als kweeker of als kweekerhandelaar 14; en elders als kweeker: 1 te Knijpe, 1 te Bergum, 1 te Gouda, 1 te Veendam, Ite Groenekan, 1 te Veur en 1 te Winschoten; 6 als kweeker te Naarden-Bussum; 3 oudleerlingen gingen als bloemist naar Alphen, 1 als bloemist naar Hilversum, 1 naar Amsterdam, 1 naar Helmond, 1 naar Groningen, 1 naar ’s-Gravenhage en 1 naar Voorschoten. Er begaven zich 10 in de Indische cultures, van wie reeds 1 administrateur is. Als tuinarchitect zijn er 8 in Amerika werkzaam, terwijl 1 plantsoenopzichter te ’s-Gravenhage werd. Nog vestigde zich 1 als zaadhandelaar te Nieuwolda, 1 werd tuinbaas, 1 vruchtenkweeker in Groningen en 1 in Zuid-Holland. Verder werd nog een oud-leerling Rijkstuinbouwleeraar, 1 student aan de Hoogere Rijks Land- Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen, 1 is onderwijzer geworden aan de cultuurschool te Batavia, 1 is Directeur van een fruitplantage te Vianen, 3 werden controleur bij den Phytopathologischen dienst, 1 ontvangt zijn verdere opleiding bij de Nederlandsche Heide Mp. Uit het tuinbouwvak traden: 1, die gediplomeerd boekhouder te Utrecht werd, 1 die zich in zijn vaders kaashandel te Amsterdam associeerde, 1 werd boekhandelaar in Ned. Indië, 1 werd fabrikant van suikerwerken, 1 werd Amerikaansch tandarts, 2 gingen uit het vak, 3 zijn overleden en alle andere gediplomeerden voltooiden hun opleiding in ’t buitenland.

Jaar. Toegelaten. Geslaagd. 1898—1900 16 14 1900—1902 28 9 1901—1903 21 11 1902—1904 20 10 1903—] 905 18 11 1904-1906 17 9 1905—1907 23 17 1906—1908 11 7 1907—1909 19 13 1908—1910 34 14 1909—1911 20 16 1910—1912 20 15 1911—1918 23 15 \ 265 161

De schoolkweekerij mocht zich verheugen in ’t vrij algemeen navolgen van kruisingsproeven om nieuwe variëteiten te winnen en Boskoop minder afhankelijk te maken van den aan voer uit het buitenland, die steeds veel geld kost zonder veel succes op te leveren.

Verschillende inzendingen van producten uit den schooltuin verwierven op binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen prijzen. De keuringscommissie voornieuwe variëteiten,gevormd uit de Pomologische Vereeniging alhier kende aan „de Proeftuin” meerdere onderscheidingen toe. De navolgende prijzen en onderscheidingen werden behaald:

In 1902. Zilveren medaille, tentoonstelling te Boskoop.

„ 1908. Certificaat van ‘verdienste voor nieuwe Clematis „Prins Hendrik”.

„ 1909. Certificaat van verdienste voor nieuwe Clematis „Mr. Patijn.”

In 1910. Getuigschrift Biologische tentoonst. te’s-Gravenhage. „ 1910. 2 Groote zilveren medailles „ „ Haarlem.

„ 1910. 3 Zilveren medailles ~ „ „ „ 1910. 1 Eereprijs Engelsche Banksia-medaille, tent. te Haarlem.

„ 1911 2 Gouden medailles, groote Bloementent. te Boskoop. 4 Zilveren „ „ „ „ „ 1 Eereprijs verguld zilveren medaille van H. M. de Koningin Moeder.

„ 1911. Onderscheiding felicitatie v/h Bestuur der Pomologische Vereeniging en het Tentoonstellingsbestuur groote Bloemententoonstelling te Boskoop. „ 1912. Zilveren medaille voor nieuwe Azalea occidentalis, groote Tuinbouwtentoonstelling te Londen.

Op den 20en Maart 1908 gaven H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden verlof aan een harden Rhododendron den naam van „Koningin Wilhelmina” en aan een Clematis den naam van „Prins Hendrik” te geven.

De vraag mag nu gesteld worden of ouders en verzorgers wel verstandig doen hun kinderen in den tuinbouw te laten opleiden, want niet zelden hoort men van hevige concurrentie op tuinbouwgebied spreken, van weinig toekomst, van veel bedrijfskapitaal enz.

Daar de Rijkstuinbouwwinterschoool te Boskoop speciaal voor boomkweeker, boomkweeker-handelaar en handelsbloemist opleidt, kunnen de andere takken van den tuinbouw gevoegelijk buiten beschouwing blijven.

Voor de vakken, waartoe de Tuinbouwschool te Boskoop eene opleiding verschaft, blijft m.i. nog een ruim arbeidsveld bestaan en ligt er nog een groote toekomst open voor flinke, degelijke jonge menschen.

Het spreekt van zelf, dat men zich niet moet voorstellen, dat hun, die zich verwaardigen in de boomkweekerij te gaan, hierbij de gebraden vogels maar in den mond vliegen, maar wel kan men er staat op maken, dat jongelieden, toegerust met een gezond lichaam, in ’t bezit van een normaal verstand, met ambitie voor het vak, de beschikking hebbende over een kapitaaltje van 8000 gulden, zoodra daartoe de tijd rijp is, jongelieden ten slotte, die geen verwijfde opvoeding genoten hebben, in de boomkweekerij zullen slagen. Er zijn nog weinig takken van industrie, welke zulk een zekere toekomst bieden als de opleiding in de boomkweekerij.

Aan ouders of verzorgers moet echter ten stelligste worden ontraden,'srect&fee, ziekelyke, onontwikkelde jongelieden in de boomkweekerij te laten opleiden, tenzij een geneeskundige hun de zekerheid kan geven, dat de minder goede gezondheidstoestand van voorbijgaanden aard is. Jongelieden, die moeite met het leeren hebben, kunnen de lessen aan de Rijkstuinbouwwinterschool beslist niet volgen.

En ten slotte dienen de ouders of verzorgers van kinderen er wel terdege rekening mede te houden, dat een opleiding in het tuinbouwvak, hoe goed ovejïgens ook, weinig waarborg biedt voor het verkrijgen van de een of andere matig goed gesalarieerde betrekking, omdat die in ons land op het gebied van den tuinbouw weinig bestaan.

Boskoop, Juni 1913. C. H. Claassen.

American Beauty.

(Nadruk verboden.)

Een der meest gewenschte rozensoorten in de U. S. A. om te forceeren in de tabletten der kassen is de „American Beauty”. Deze algemeen bekende welriekende roos behoort in zonderheid met White en Pink Killarney, The Bride en