is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 36, 10-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3® Jaargang.

10 September 1915.

403

DE TUINBOUW

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Tuinbonwraad

ONDER REDACTIE VAN C. VAN LENNEP, SECRETARIS VAN DEN N. T. R.

ABONNEMENTEN.

Dit blad verschijnt wekelijks en wordt, tegen betaling van f 1.50 p. jaar, franco toegezonden aan de leden der aangesloten vereenigingen. Voor het Buitenland f 2.60 per jaar, franco per post.

Redactie; Pieter Bothstraat 21. Telefoon Haag 781. Administratie : D. A. DAAMEN f 7 r> ’i • 1 tr\c\n m , __ * Z.-O. Buitensingel 223 a. Tel.Baag 5088.

ADVERTENTIËN. Tarief bij bel Annonoen-Agenlscbap D. BERREKLOUW, j 90, Amsterdam. (Voor de rubriek ••Vr&&Q on Aanbod” wende men zich tot de Administratie, Den Haag.)

Officieel Gedeeite.

Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel.

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,

overwegende of en in hoeverre het wenscheiijk is gelegenheid te geven tot uitvoer van zuurkool en van gezouten groenten, maakt bekend, dat zij, die van die gelegenheid eventueel zouden wenschen gebruik te maken, vóór den 15 September 1915 aan den Secretaris van den Nederlandschen Tuinbouwraad eene opgave hebben te verstrekken:

a. van de hoeveelheid zuurkool of gezouten groenten, welke zij in voorraad hebben.

b. van de wijze waarop en de plaats waar die voorraad is opgesiagen met vermelding van het aantal vaten en het netto uitleverend gewicht van eik vat,

c. van den voorraad, welke in dit seizoen nog door hen zal worden ingemaakt.

’s-Gravenhage, 9 September 1915.

De Minister voornoemd.

(W.g.) POSTHUMA.

Niet-OfTicieei Gedeeite.

Brandstof-voorziening.

De vragenlijsten die, ter zake van brandstof-voorziening, aan de aangesloten Vereenigingen werden verzonden, zijn voor 20 «/„ beantwoord, door terngzenden van het ingevulde formulier.

Uit sommige antwoorden blijkt dat men vanmeening is dat de Tuinbouwraad geacht wordt te zullen optreden als verkoopbureau van cokes. Dat is allerminst waar. Het is gewenscht hierop uitdrukkelijk te wijzen, teneinde teleurstelling te voorkomen. Het was noodig een overzicht te verkrijgen van het stadium waarin het cokesvraagstuk zich thans bevindt, vandaar de enquête. Alleen met betrouwbare cijfers kan gewerkt, en misschien iets bereikt worden.

Vooral nu gebleken is dat door de Duitsche Regeering de uitvoer van verschillende cokessoorten, w.o. ook Brechcokes, verboden werd, is het van groote beteekenis dat met cijfers aangetoond kan worden van welk een

ontzettend groot belang de voorziening van stookmateriaai voor bloemisterij en warmoezerij thans is. Besprekingen hieromtrent worden gevoerd, doch het is nog niet mogeiijk te zeggen tot welk gunstig resultaat de hemoeiïngen zuilen leiden.

De Tuinbouwstichting „Huis te Lande” te Rijswijk.

Den 3en September i.i., des namiddags te half drie, werd de Tuinbouwstichting „Huis te Lande” te Rijswijk of&cieel geopend ; het was de dag dat zij zelfstandig werd. Ruim tien jaar geleden werd door de dames Jac. Hingst en C. Pompe te Rijswpk een tuinbouwschool voor meisjes geopend, die met steeds toenemend succes werd voortgezet. Een paar jaar geleden overleed Mej. Pompe. Om aan die inrichting meer vastheid te geven, werd zij den 30en December van het voorgaande jaar door de eigenaresse, Mej. Jac. Hingst in een nationale stichting omgezet, die beheerd wordt door een Raad van Bestuur, die lekenpiichtig is aan den Minister van Landbouw.

Nadat alle voorbereidingen waren getroffen, werd besloten de opening der stichting te doen samenvallen met die van den nieuw aan te vangen cursus.

Tal van genoodigden en beiangsteilenden waren opgekomen om dit belangrijke feit mede te vieren, een feit, dat werkelijk van grooter belang is, dan velen wellicht denken, daar het hier geldt de verbetering van de maatschappelijke positie der meisjes, die zich in het tuinbouwvak wenschen te bekwamen en het dus direct de bevordering van dit vak in hooge mate in zich sluit.

In de feestelijk versierde oranjerie waren dien dag aanwezig de geheeie Raad van Bestuur, bestaande uit de heeren dr. H. Bos te Wageningen, voorzitter; Mej. Jac. Hingst te Rijswijk, directrice der stichting tevens secretaresse ; H. M. Velders te ’s Gravenhage, Penningmeester; Mej. Dr. J. Westendijk te Amsterdam; Mej. A. D. J. Ver Loren van Themaat te Warnsveid; E. Th. Witte te Leiden en J. G. Baliego te Leiden, leden. Onder de overige aanwezigen werden nog opgemerkt de heeren P. van Vliet, lid van de Tweede Kamer en wethouder van Rijswijk ; Zubii, Burgemeester van Rijswijk ; R. P. Bonthuis, Rijkstuinbouwieeraar; R. Lijsten, Directeur van de Pomoiogische Vereeniging; ,1. W. C. Goedhart, Directeur van ’s Rijks Herbarium; S. Bieeker, Directeur der G. A.