Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiiiii^ I C. Smitskamp, Tuinarchitect, Zeist. \ I Uit eenige Attesten: \ I verrukt is over den fraaien aanblik en hulde brengt aan den | I ontwerper. T. | I .. zeer tevreden te zijn over den keurigen en smaakvollen aanleg... | I ■ J-B. \ I dat ik bijzonder tevreden ben over den nieuwen aanleg. ..W.d.K. | I hoe keurig deze nu in zijn voordeel is veranderd. W. T. \

FABRIEK VAN Broeikastbedekking, Markiezen, Zonneschermen, Rolluiken en Jalouzieën. Opgericht 1899 Telefoon Intercomm. 1313 A. HULSMAN – Jan van Beierenstraat 14 – HILVERSUM

WANSINK 6 DAEMBERG Boekbinder ij en Kantoorboekenfabriek Warmoesstraat 98 – Amsterdam Telefoon Noord 2703

Leveranciers van de BANDEN van „Onze Tuinen”. Wij vervaardigen alle soorten studie en luxe banden, portefeuilles enz. Zend ons uwe afleveringen „Onze Tuinen” ter binding. Fabriek van Kantoorboeken naar speciale liniaturen.

IP. J. VAN AARDENNE – DORDRECHT Groothandel in Kunstmeststoffen Tegen scherp concurreerende prijzen.

I Wijn-lmport Mij. A. HOOGENDIJK I I Telefoon No. 9 – – VLAARDINQEN H ■ Import WIJNHANDEL Export I I LEVERING OP FUST EN OP FLESCH ■ Leverinsr: In plaatsen (In Nederland) aan Spoorwegrstatlon, franco huls als vrachteoed.”

W. J BAKKER & ZOON BLOEMISTEN voorheen Stadhouderskade 26, thans SARPHATIEPARKI3, AMSTERDAM Gevestigd sinds 1862 Telefoon Zuid 1151 Tuinarchitectuur, Aanlegiren en Onderhouden van STADS- en VILLATUINEN zoowel bij abonnement als voor enkele keeren na bestellinf.

N. V. DRUKKERIJ JACOB VAN CAMPEN O.Z. VOORBURGWAL 87-89 – AMSTERDAM DIR.: M. VAN DIJK DE INRICHTING WAAR UWE DRUKWERKEN ZAAKKUNDIG EN BILLIJK GEREED WORDEN GEMAAKT. NEEMT EENS EEN PROEF.

S VASTE PLANTEN M EN ROTSPLANTEN H „S I N G E R S ■■ -LA.REN BEZOEKT THANS DE KWEEKERIJ

ONZE NIEUWE PLANTAGEMEESTER.

Het schijnt met veel moeite gepaard te zijn gegaan het benoemen van een plaatsvervanger voor den heer J. .1. Denier van der Gon, de man die gedurende dertig jaren het Utrechtsche publiek verwend heeft met z’n mooie combinaties van planten in de plantsoenen, met z’n talrijke verbeteringen met z’n goeden smaak. Le roi est mort vive Ie roi. De nieuwe heerscher is benoemd en wij roepen den heer S. G. A. Doorenbos toe : welkom in Utrecht. Wij mogen dit doen omdat wij den nieuwen plantagemeester al jaren kennen, niet alleen als een zeer bekwaam deskundige, maar ook als een enthousiast liefhebber. Zijn pittoresk voortuintje aan den Groenekanschen dijk voor ~Zonneroosje” hebben wij meermalen beschreven en geroemd.

Wij weten ook dat de heer Doorenbos met goed gevolg dé Rijkstuinbouwwinterschool te Boskoop doorloopen heeft, dat hij gewerkt heeft hij den rozenkweeker, en winner van nieuwe rozen Ilerrn Peter I,amhert te Trier, dat hij Engeland en Amerika bereisd heeft voor den heeren H. Copijn en Zoon te Groenekan, waar hij thans al zeven jaar . chef is. Doorenbos trad meermalen op als lid der jury op binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen en is bestuurslid van de Ned. Boomkweckersvereeniging. liet zal hem niet meevallen onzen Van der Gon te vervangen maar dat hij z’n beste krachten zal inspannen, om z’n voetspoor te volgen, zie, wij zijn er van overtuigd.

i ? tt—OnAGËÜßljs£f Btfl

Vraag No. 07. Hierbij 2 appeltjes, waarvan ik graag wilde weten of het hand- of stoofappels zijn. Zou U mij verder kunnen zeggen, wat die bruine plekken op de appels zijn en wat er tegen gedaan kan worden ? jV. Mej. I. O.

Antwoord: We kunnen uw vraag niet met zekerheid beantwoorden. De door ons ontvangen vruchten waren uitstekend verpakt, althans bet doosje waar ze inzaten; de vruchten zelf waren geheel zonder eenigc omhulling en hadden in het doosje veel te veel ruimte zoodat ze bij de minste aanraking in beweging waren en dientengevolge geheel zwart van het stooten tegen den blikken wand. Ze maakten op ons den indruk, dat ze'geoogst waren van afgeleefde oude boomen, die bovendien nog gebrek aan het noodige voedsel hadden. Vandaar hun byzondere kleinheid. De vlekken op den schil, die enkel nog hij het doorsnijden te zien waren geleken ons een gevolg van uitwendig beschadiging, niet door Fusicladium veroorzaakt. Bovendien waren de vruchten nog lang niet rijp. We zouden u raden geeft de boomen een goede bemesting en bespuit ze tegen het komende voorjaar met Bordeauxsche pap Irlpiir Hpr hlnHprenen

Aan de grootte en de kleur aer niaaeren en als ze er zijn aan de lengte en forschheid der scheuten is voedselgebrek gemakkelijk te zien en een bespuiting met Bordeauxscbe pap is altijd aanbevelingswaardig. J. C. M.

Sluiten