is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerewacht, evenals die der burgers, den Koning aan de Bildt afwachten; de overige Studenten zouden aan de Giidbrug stand houden.

Zoo was aiies, tijd, plaats en costuum bepaald, en in eene aangename spanning zag men Woensdag den 14 September te gemoet.

Reeds vroeg in den morgen wapperden uit alle huizen vlaggen en waren de grachten in groene lanen herschapen. Zag de geheele stad er regt feestelijk uit, het weder was niet geschikt den indruk van het geheel nog te verlevendigen. De lucht was beneveld en een digte stofregen verhoogde wel de frlschheid 'van het groen, maar maakte het wachten minder aangenaam.

Nadat een talrijke schaar Studenten zich in het grootauditorium had verzameld, togen zij, met muzijk, voorafgegaan van den Senatus Veteranorum met de Akademische banier en de faculteits-hanieren naar de Giidbrug, waar zij tegenover de stedelijke schutterij en buiten de aldaar geplaatste eerepoort zich in vier rijen aan de linkerzijde van den weg schaarden. Tegen negen ure ongeveer daagde de stoet des Konings in de verte op. Uit het kamp nabij Zeist was Zijne Majesteit met de officieren van Hoogstdeszelfs staf in rijtuigen naar de Bildt gereden, waar Z. M. te paard steeg, na door Hoogstdeszelfs Commissaris voor de provincie Utrecht, Mr. S. baron van Heemstra, plegtig te zijn verwelkomd. Spoedig naderde