is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot zijne laatste oogenbiikken heeft hg zijnen tijd nuttig besteed. Wij hebben zijn lijk naar zijne laatste rustplaats gedragen, en alle die daar waren, oude leerlingen, vrienden, patiënten, we getuigden eenparig dat we allen zoo veel voor ons zelven en voor onze naaste betrekkingen aan hem verschuldigd waren, en we verlieten het graf overtuigd dat de geest in hetere oorden was aangeland, waar hij voor den troon des Almagtigen rekenschap zou kunnen geven van een goed hart en van een altijd werkzaam leven, steeds tot heil van anderen besteed.

Mijne taak is geëindigd. Ik maak geene aanspraak dat ik volledig en juist Wolterbeek in zijn leven en daden zou hebben beschreven. Ik heb enkele woorden slechts hem gewijd om hem goed te doen kennen en om zijne nagedachtenis in eere te houden. Die hem gekend hebben, zullen weten met wat voorzigtigheid ik het een en ander moest overwegen om der waarheid getrouw te blijven. Ik had hem in zijn leven nimmer gevleid, ik raogt het na zijnen dood ook niet doen. Vindt gij, mijne medeleerlingen van den ontslapenen zijn beeld eenigzins terug in deze korte schets, vindt gij dat ik zijn karakter goed