is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederl. Biplomatie, gedeelte. Utrecht bij J.G. Broese. Alsmede

Neêrlands vroegere alUantien. Utrecht bij J. G. Broese.

Prof. j. VAN HAi/L : Handleiding tot de beoefening van bet Burgerlijk regt in Nederland, stuk. Amsterd. bij Joh. Muller.

Prof. j. VAN HALL en b. j. lintelode geeh: Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving. Zesde deel, en S**' st7ik, alsmede een register op de 5 vorige deelen. Amsterd. bij Joh. Muller.

Prof. s. HARSTEN : Aeschüi Agamemnon, recensuit, emendavit etc. Traj. ad Rhen. apud Kemink et Jil. Alsmede

Excerpta e veteribus poétis Graecis. Traj. ad Rhen. apud Kemink et Jil.

Prof. c. w. opzooMEE : Wdenschap en wijsbegeerte. Amsterd. bij J. 11. Gebhard en comp. 1857.

Prof. P. HAUTING : Be voorwereldlijke scheppingen vergeleken met de tegenwoordige, in tafereelen geschetst. Tiet, bij H. C. A. Campagne.

Aangenaam is het ons, hier nog te mogen vermelden, dat de Hoogleeraar j. l. c. scheoedek van her kolk in den zomer van het verloopen Jaar door Z. M. den Koning tot kommandeur der orde van de Eikenkroon werd benoemd. Het was eene welverdiende hulde aan den waardigen man, wien niet alleen onze Hoogeschool, maar het geheele Vaderland zoo veel te danken heeft.

l)e meeste onzer academische inrigtingen verkeeren in