is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld worden, de helft van de contributie van de deelnemers aan de feesten en verder de gelden , die vrijwillig voor de maskerade worden bijgedragen onder verpligting van voor 1® Jan. 1862. rekening en beantwoording aan den Senaat te doen.

Art. 5. Uit de maskerade-kas wordt bekostigd:

a de reis en verblijfkosten van de leden der maskerade-commissie, in zoo verre de reiskosten in direct verband staan met hare werkzaamheden.

NB. De reiskosten worden berekend per 2e klasse, voor zooverre de reis per spoor is; de verblijfkosten op hoogstens ƒ 2,50 per dag.

h al hetgeen verder voor den gecostumeerden optogt benoodigd is. Het eventueel tekort der maskeradeonkosten, zal op eene wijze, die het corps moet goedkeuren , gedekt worden.

Art. 6. De maskeradc-oommissie kiest uit de deelnemers aan de feesten vijf commissarissen van orde.

Art. 7. De maskerade-commissie brengt den trein met al zijn toebehooren en genommerde plaatsaanwijzing op papier en doet mededeeling van dezen programma-trein aan het corps.

Art. 8. De maskerade-commissie zendt den door haar vastgestelden programma-trein aan de commissarissen van orde.

Art. 9. De makerade-commissie bepaald den weg, dien de optogt nemen zal en den duur der pauze. Zij zal echter van den door haar gekozen weg aan de deelnemers en aan het feestcomité, ter plaatsing in den feestwijzer kennis moeten geven.

Art. 10. De maskerade-commissie stelt al de bestanddeelen van den programma-trein één uur voor den aanvang, ter verzamelplaats ter beschikking der commissarissen van orde.