is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zoo zeer van de praktisclie oefeningen op liet laboratorium kunnen profiteren als wel wenschelijk is. Is de bewering gegrond, dan mogen wij verwachten, dat hierin verandering wordt gebracht. Overigens kunnen wij volstaan met te verwijzen, naar het verslag in den vorigen jaargang.

Voortdurend getuigde eene getrouwe opkomst van de belangstelling, die de colleges bij de Theologanten verwekken, door Prof. ter haar over Inleiding op het N. Test. en Kerkgeschiedenis gegeven. Dat ZHG. b'ij het eerste college steeds voortgaat de nieuwste resultaten der kritiek en de werken van den dag te bespreken, kan niet anders dan opwekkend zijn voor den getrouwen bijwoner. Grondig en waarlijk kritisch was ons bedunkens ’s Hooggeleerden wederlegging van de gevoelens van vele geleerden dezer dagen over de Paulinische brieven, die ZHG. in het voorbij gegane akademische jaar behandelde. De belangstelling kon zeker niet afnemen bij de behandeling van den zoo belangrijken brief van .iacorus , waarmede ZHG. de lessen over ÈirwToXat aanving, om die zoo wij hopen op even degelijke en onderhoudende wijze voort te zetten.

Niets is dunkt ons ongegronder dan de grieven, die velen meenden tegen het college van Kerkgeschiedenis te mogen koesteren, dat dit namelijk door de uitvoerige behandeling van vele overbekende zaken