is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comparanten q.q., ten berde hebbende gebracht, zij comparanten q.q. ten gevolge van dien alnu ende mits dezen gerichtelijk verklaren, welgemelde accoord ende minnelijke schikking, over de voornoemde kerkgebouwen en toebehoor van derselve ten fine van schifting, scheiding en verdeeling derzelver tusschen de zich als voors. aangegeven hebbende gerkgenootschappen gemaakt, te houden voor bekragtigd, onherroepelijk ende buiten en boven inspraak van iemand, en dienshalven reciproquelik aan malkander en dus aan iegelijk kerkgenootschap voormeld toekennen, toewijzen en toedeelen al ’t geen hier boven bij ’t voorgemelde accoord en schikking aan ’t selve is toegestaan en toebedeelt , ten eynde ’t selve van nu af aan te kunnen en te mogen aanvaarden, hebben, houden ende bezitten als eygendomlijk goet, met renunciatie ende afstand van ieder der contraherende parthijen van deszelfs regt of aandeel op die bij de gemaakte verdeeling aldus afgestane portien, voorts ook onder afstand van alle dezen eenigzints strijdende exceptien, speciaal van laesie, erreur en bedrog, voorts revisie van gemaakte verdeeling:

Versoekende zij comparanten q.q., die hiermede aan den last hen opgelegd rekenen volkomen voldaan te hebben, dat hiervan acte ten prothocolle van cessien renunciatien, of waar ’t ook behoren mooge, mag worden geregistreert, en extract van deselve uitgevaardigd aan de respective kerkenraaden der onderscheidene gemeente als hunne committenten.

Ita actum coram de Municipaliteitsleden J. W. Hagedoorn, Tichler, den 29®*®“ April 1799.

Pro vero extractu:

(was get.) H. van Marle, Secret.