is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

necrologium van Berne heet deze abt „Henricus Vervoert, sacerdos et canonicus ecclesiae Bernensis et pastor in Culenborch, ac tandem abbas in Insula,” en zijne gedachtenis wordt aldaar gesteld op 10 November. In bet necrol. evenwel van den eerw. beer Oorn. Grinsven staat die op 7 November. Doch zulk verschil van 2 of 3 dagen treft men niet zelden aan, en bet schijnt daaruit voort te komen, dat men bet jaargetijde kon rekenen óf van den sterfdag, óf van de depositie of uitvaart. In eene naamlijst, welke tot opschrift draagt: „Nomina Insularium omnium a reforraatione,” staat deze abt aldus vermeld: „Henricus Graviensis de du Voort, abbas electus et confirmatus, sed expulsus.” Voorts stippen wij bier aan, dat volgens de gedenkboeken der nonnen van Sinle-Oatharinendal te Breda, thans te Oosterbout gevestigd, in de jaren 1544 en 1546 een kanunnik van Berne, met name Dominions van der Voort, aldaar biechtvader was, en overleed in 1569. Was bij werkelijk een Berner, dan moeten wij bier wel denzelfden persoon hebben; want buiten Henricus van der Voort of Vervoert komt geen ander v. d. Voort in de archieven van Berne voor. Vreemd is bet intusscben, dat bij bier Domiuicus beet.

Gekozen of aangesteld. Afgetreden. Overleden. 34. JOHAKNES StBBCK 29 Jan. 1529 1539 vóór 21 Febr. 1541 35. JoHAN Hoen van Kaktyls . vóór 1 Mei 1539 Kort na 2 Mei 1541 afgetr. zoo niet reeds overleden. 1544

34. Zie over dezen abt Dl. XV, ibid.

35. Roovers schreef Hoern, doch ten onrechte.