is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den jaere 1605 en 1606 ten respecte van tOonuent van St. Barbara desomme van drie hondert gulden.

Publicatie, den 22®ten January, 1608. Die vande magistraet doen te weten, dat by consent van vrunden en magen in echten state sullen versamen Dirck van Westrenen en joffrou Margareta van Schayck, daeromme indyen yemant wettige redenen weet, waeromme dieselue personen nyet en moegen in echten state versamen, sullen tselue die magistraet te kennen geuen alleer thuwelick hy proclamatie gesolemniseert sal syn, op pene dat sy namaels nyet gehoert en sullen worden.

Eodem die des namiddachs omtrent drie uren compareerde voor de Secretaris Henrick van Westrenen, oem ouer devoorseide Margaretha en verclaerde hem opposant jegens devoorseide publicatie en huwelick, oorsaecke, devoorseide Dirck van Westrenen en joffrouw Margaretha voornoemt malcanderen syn bestaende int vyerde gradt.

Tgerecht gesyen de oppositie verclaert het placcaet van Heeren Staeten, en sullen alsulci de publicatien voortgaen. den 23 January i6OB.

In margine; die tweede publicatie gedaen ut supra den 24 January, 1608, stylo veteri.

Die derde puhlicadie gedaen ut supra, den 24 January, 1608, stylo veteri, en een weinich daernae zyn deselue ge trouwt.

Certificatie, den 26 January, 1601, ter presentie van Thomas Then Berge in plaets van den officier Jan van Eyn en Wouter Meyns Schepen.

Dat voor ons gecomen is Heer Peter Ossenweyer,