is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kende behoorlijk voedsel, om mijne gesondheid weder te krijgen, want met scherp bier, en hert gesouten varkensvleesch in eene portie voorgesteld zijnde, moet ik te vreeden zijn, somtijds wat suivel daarbij gevoegt wordende.

Deese en andere verduidelijk verdragen hebbende, is hij godvrugtelijk in den Heer gerust in de voorschreeve plaatse van zijne gevangenis in hetjaar 1690 op den dag van de Hemelvaart ons Heere met denwelken wij godvrugtelijk gelooven en hoopen, dat hij op zijnen feestdag meede is opgeklommen ten Hemel, en dat hij voor de aardsche en vergankelijke gevangenis nu geniet de Hemelsche vrijheid. Sijn dood lichaam agt dagen boven de aarde geweest hebbende, is s’nags in de kerk van het voorgenoemd dorp Baarle begraaven, in dewelke de Catholijken eertijds plagten haaren Godsdienst te doen, maar nu word gebruikt door de Geusen. i)

Fr. DALMATIUS V. HEEL, O. F. M.

Megen, 14 Jan. 1900.

1) Op de Tabula van het kapittel in Aug. 1690 te Leuven gehouden, lezen wij : »ab ultimo nostro Capitulo Provinciali Bruxellae die 31 Aug. 1687 celehrato ohierunt in hac Provincia Patres Fratres 89, inter quos.... V. P. Phanciscus Vlamincx in carcere pro fide Calholica mortuus.” Het cudste hber recommendationis van het klooster te Megen bevat het volgende op 4 Mei, geschreven door den gardiaan Augustinus a Gastro: »Ipso festo Ascensionis Dni Anni 1690, octavo mensis captivitatis in Soestdijck prope Ultrajectum, in loco detentionis suae post sex mensium febrini, obiit V. P. P'r. Franciscus Vlamincx sac. praed. et confess. huius nri Conventus alumnus, vir exemplaris et zelosus, qui, ne consanguinei ad acatholicismum declinarent, de licentia suorum superiorum eo se contulerat, et lam captus et detentus maluit pro Christo diu patienter parcimoniam et inediam pati, quam iniquis promissis et donariis cito hberari, unde pie credendum, cum Christo assumptus in coeluni nobis reliquit in simili eventu insigne patientiae exemplum. R. in pace.”