Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Naqsjibendi-ijveraars zich evenzeer aan deze groote fout schuldig, dat zij rijp en groen met graagte in hunne broederschap opnemen, zoodat minstens 99 ten honderd van hunne volgelingen, naar de regelen der orde zelve, geheel onwaardigen zijn. De besten onder de sjêchs sporen hunne leerlingen hoogstens tot nauwkeuriger naleving van eenige der voornaamste voorschriften der wet aan; allen leggen echter den meesten nadruk op de tot een ijdel spel verlaagde speciale godsdienstoefeningen der orde, die niet veel meer dan een sjibbolet en een uiterlijk teeken der beloofde onvoorwaardelijke gehoorzaamheid worden.

Zulke geestdrijverij nu kan jaren lang voortwerken, zonder zichtbare gevolgen te hebben, die uit een staalkundig oogpunt bedenkelijk zijn; immers, wij herhalen het, de verwezenlijking van eenig politiek ideaal is niet direct in het programma dezer broederschappen opgenomen. Men bedenke echter, wat het beteekent, als de aandacht van een belangrijk deel eener Mohammedaansche bevolking telkens bij het einde der wereld bepaald wordt. Hunne, omgeving, hunne aardsche plichteu en belangen gaan zij verwaarloozen, om valsche leidslieden door dik en dun te volgen. Aan den jongsten dag zal eene algemeene vernedering der ongeloovigen door de Moslims voorafgaan, en deze zien de onwetenden nu met klimmend ongeduld tegemoet. Zijn zij leden eener talrijke broederschap, die aan het woord van éénen sjêch gehoorzaamt, dan dringen zij dezen zelfs ongeduldig, en vragen: w is de tijd nog niet gekomen? wat weerhoudt ons langer?" Wij werken hier geene hypothesen uit, daar ons meer dan één voorbeeld van de opeenvolging dezer feiten in de werkelijkheid bekend is.

Ernstige, geleerde geloovigen van de soort van sèjjid

Sluiten