Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinkwit. Alleen de deuren, trappen en banken hebben eene donker grijze kleur, al het overige is sneeuwwit. Het geheele erf is zeer net ompaggerd, geheel met bloemen en heesters beplant, terwijl vier groote, getraliede deuren toegang verleenen. Ik zal den lof, dien ik dagelijks van Europeanen en inlanders verneem over deze mijne kerk, hier maar niet ter neder schrijven. De lezer zal wel den indruk ontvangen, dat wij er allen kinderlijk blij meê zijn

Voorzeker des Heeren zegen heeft gerust op dezen bouw. Er was dus overvloedige stof Hem voor alles te danken. Hiervan waren wij ten volle overtuigd. Daarom verlangden wij ons nieuw kerkgebouw plechtig in te wijden en den Heer te heiligen. De gemeente had het nieuwe bedehuis gaarne op het vorige Kerstfeest ingewijd. Maar het bleek mij al spoedig, dat wij tegen dien tijd onmogelijk gereed konden komen, al waren steeds al mijne moerids dagelijks aan het verven, en al deed ook dë gemeente zoo veel mogelijk haar best. Bovendien ontving ik nog een verzoek van Ds. wielandt , het kerkgebouw toch niet op genoemdefi feestdag in te wijden, daar hij benevens eenige andere Broeders verlangden de inwijding bij te wonen. Dit zoude natuurlijk niet kunnen geschieden, wanneer het Kerstfeest als dag der inwijding gekozen werd, daar ieder dan in zijne eigene gemeente verlangde te zijn. Op onze kerkeraads-vergadering van de maand Januari werd daarom bepaald, dat 21 Maart de dag zoude zijn. Op mijne meesters-vergadering van Februari werd dit nog nader bevestigd. De meesters en inlandsche leeraars keerden nu met dit bericht naar hunne gemeenten terug. Zoo kreeg ik al spoedig bericht, dat zeer velen uit de buitengemeenten, hoewel niet genoodigd, het plan opvatten de plechtigheid der inwijding te komen bijwonen. Dit

Sluiten