Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZENDINGWETENSCHAP.

Het volksonderwijs in Nederlandsch-Iudië.

Algemeen vijfjarig verslag van het Inland3ch onderwijs in Nederlandscb-lndië, loopende over de jaren 1878 t/m 1882. Batavia, Laudsdrukkerij 1885.

Sedert het Inlandsch onderwijs regeeringszaak geworden is, zijn de verslagen van dit onderwijs aan de orde gekomen. Van 1878 tot 1875 verschenen de Jaarverslagen over 1870-72. Sedert bepaalde men zich tot vijfjarige verslagen, van welken het boven vermelde het tweede is.

Men staat verbaasd over den arbeid daaraan door den Inspecteur, Dr. s. van dissel besteed, en dit te meer, als men nagaat, uit hoeveel bijzondere verslagen de stof geput moest worden. Het geheel vormt een kwartijn van ruim 360 pag.

Van zulk eenen arbeid een geregeld overzicht te leveren, gaat mijne krachten le boven. Waartoe zou dit echter ook dienen? Wie met tal van particularia bekend wil worden, neme het belangrijk verslag zelf ter hand. Ik stel mij voor, eenige grepen te doen, en daaraan opmerkingen te verbinden, die niet nieuw zijn.

Het verslag is verdeeld in vijf hoofdstukken, als 1°. Mededeelingen van algemeenen aard, 2°. Toezicht op het onderwijs, 8°. Gouvernementsonderwijs, 4°. Bijzonder onderwijs, 5°. Debiet van leer- en leesboeken ten behoeve van het Inlandsch onderwijs, en daaraan zijn verbonden een 20tal bijlagen, hoofdzakelijk bevattende regeeringsbesluiten.

De hoofdstukken 8 en 4 zijn weer verdeeld in afdeelingen. Om eene voorstelling te geven van den rijkdom van iedere afdeeling, volge hier, de verdeeling van Afd. A, des tweeden Hoofdstuks, (Gouvernementsonderwijs):

Kweekscholen.

§ 1. Aantal.

Sluiten