Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder dagelijks gebruikte om met koopwaren naar omliggende pasar's te rijden, een handel waarvan het geheele gezin moest leven. Toen ontstond er een vreeselijk tumult en geschreeuw, dat bedaarde, door dat de jongen op het erf tegen een' boom ging zitten, en later in huis ging om te eten. Weldra was alles weer in den gewonen plooi gekomen, doch de jongen had sedert blijkbaar aan gezag gewonnen. Een paar jaar later trouwde hij, en heeft nu twaalf ambachten en dertien ongelukken gehad. Of er nog wat van dat lui en verdorven wezen zal terecht komen, zal de toekomst leeren. En men meene niet, dat wij hier uitzonderingen voor ons hebben. Veeleer moet, bij het totaal bederven van een' oudsten eenigen zoon in zijne kinderjaren, het onze verbazing wekken, dat dergelijke toestanden niet nog meer voorkomen. Want, men zal het inderdaad ook zeer dikwijls aantreffen, dat een oudste zoon, vooral voor zijne moeder als weduwe, een lofwaardige zorg en liefde betoont.

En ditzelfde mag ook dikwijls opgemerkt worden ten opzichte van een' ouden vader of grootvader, van eene moeder of grootmoeder. Zulk een man, vooral als hij eenigszins ontwikkeld is en invloed weet uit te oefenen, is een persoon van gewicht in het gezin. Zijn woord is, vooral in buitengewone omstandigheden, als huizen bouwen, tijd van zaaien, planten en oogsten, bij bevallingen, besnijdenis, enz., als een orakel, waarnaar men zich schikt; zijne kinderen en kleinkinderen zullen vaak de eene of andere handeling verklaren of verdedigen door zich op een woord van zulk een' kjaï te beroepen; dat hij namelijk hun geleerd had altijd zus of zoo te doen om voorspoedig en gelukkig te zijn. Hiermede hebben wij op een' diep gewortelden trek in het volkskarakter der Javanen gewezen; een karaktertrek, waarin iets aantrekkelijks en beminnelijks

Sluiten