Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanvankelijk dacht ik dat Asa hier het oog had op de geheimen van eene of andere elmoe. Hij bedoelde echter Adam of Eva als stamouders van geheel het menscheljjk geslacht.

(11) Islam en djówö. De verklaring, hier door Asa van deze woorden gegeven, is zeker niet die, welke allereerst voor de hand ligt, of door het verband noodzakelijk wordt gevorderd. Op zich zelf genomen, is echter aan de bedoelde woorden deze beteekenis niet te ontzeggen. En wie zal betwisten, dat daarvan hier een min of meer schrander gebruik is gemaakt?

(12) Wong djówö, enz. Werkelijk hoort men Javanen aldus over hunne eigene landgenooten oordeëlen, hetzij dan verstoord over het onhebbelijk gedrag van dezen of genen, of wel in alle kalmte, bij vergelijking van hun volk in 't algemeen met andere, die in kennis en aanzien hoogar staan.

(13) Mödjöpahit. De regent kent Asa niet bjj name, en spreekt hem dus voor 't gemak maar aan met den voormaligen naam der landstreek, van waar hij afkomstig is.

(14) Saréngat-Hakékat. Omtrent deze zaken en wat daarbij behoort, kan men o.a. nalezen: »Mededeelingen", 5den jaargang, pag. 95, 96. Ik mag hier volstaan met de opmerking, dat Asa het oog heeft op uitwendigen godsdienst en godsdienst in geest en waarheid, ter aanduiding waarvan de genoemde Javaansch-ArabiBche woorden zich ook wel leenen.

(15) Ngisö Rohoellah. Ngisö is de Javaansche uitspraak van 'Isa, zoo als Jezus in het Arabisch genoemd wordt. Rohoellah zz Geest van God, bijnaam door de mohammedanen aan Jezus gegeven.

(16) Bóloe-böloe, enz. Een spreekwoord ontleend aan den naam van eene kruipplant (böloe), die zich zonder einde langs den grond uitbreidt.

(17) «Duizendwerf verschooning" enz. Hoewel men dit als eene gewone beleefdheidsformule kan aanmerken, zoo valt toch niet te betwijfelen, dat Asa wegens zijn vrijmoedig spreken tot den Raden Adipati (titel van den regent) reden vond om diens verschooning in te roepen.

(18) Bósö (de beleefde taal"). Blijkens het handschrift

Sluiten