Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze moeilijkheid te ontkomeu, dat de Regent dit: //kang Asa" zoo dikwijls herhaalt. (1)

(25) Pasèk (Arabisch fasik), ongodsdienstig, goddeloos. Men heeft hier te denken aan de voorstanders van allerlei ongeloovige élmoe (wetenschap).

(26) Pörö Wali heeten de eerste officiëele verbreiders van den Islam op Java, die tevens als landvoogden gezag voerden. Wat overigens hier van hun onderwijs gezegd wordt, als of daarin de namen van onzen Heer zouden voorkomen, dit moet men vooral niet naar de • letter opvatten. Trouwens, Asa zelf spreekt slechts van « raadselspreuken en gelijkenissen", waarin die namen vervat zijn, en verplaatst ons dus op een gebied, waar men allicht aan het phantaseeren geraakt. Ik ontneem hem dat genoegen niet, schoon ik toch wel laat blijken, daarin niet in alle opzichten met hem te deelen. Wij staan hier voor een verschijnsel, dat ook bij neophyten van andere volken niet zelden voorkomt, in zoover zjj in hun voorvaderlijk geloof gaarne eeue heenwijzing zien naar den nieuwen godsdienst, en dan ook in het Christendom de vervulling en bevestiging vinden van hetgeen hunne aloude wijzen en dichters soms geprofeteerd of geleeraard hebben. Het laat zich gereedelijk denken, dat de paarlen, die hier worden aangeboden , er wel eens zeer verdacht uitzien, sommige zelfs al aanstonds als valsch moeten worden afgewezen. Ofschoon Asa dit laatste ook wel eens ondervindt, kan dit echter zijne liefde voor dit symbolische en allégorische niet verflauwen. Mij doet hij daarbij altijd denken aan wijlen den landheer C oolen , die hierin bijzonder sterk was, en vau wien ook Asa het eerste christelijk onderwijs ontvangen heeft.

(1) Kang is verkorting van kakang, zie bl, 167. Red.

Sluiten