Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een groot steenen gebouw strekt twee der voorgangers ter woning. Kleinere bijgebouwen dienen tot kweekelingenhuis, - doch zijn daarvoor te klein - tot kantoor, kweekschool en apotheek. De medicijn-kamer is echter reeds geruimen tijd door de meerdere kweekelingen (santris) ingenomen.

Een passend verblijf voor de jongelui, een schoolgebouw, benevens eene apotheek, kon het met een hospitaaltje er bij, behooren dan ook nog tot de pia vota.

Een groote pandoppe voor gasten, voor feesten en voor de spelen der kweekelingen, mocht ik voor rekening van het //Yredefonds" bouwen. Zoo ook eene geschikte stalling voor vijf paarden.

Andere noodige bijgebouwen: goedangs, keuken, waterkamer, mandikamer, bovendien nog een zwembad, latrines, kippenhok en remise waren aanwezig.

Het groote huis telt negen kamers en een zeer groote binnenzaal of pandoppe: 10 bij 30 schreden.

Een Zendelinggenootschap zou zulk eene huizinge natuurlijk niet bouwen. Nu evenwel aanwezing en voor betrekkelijk geringen prijs gekocht, is zij wel geschikt om den zendingpost hier waardiglijk te vertegenwoordigen. Onder de Inlanders en tegenover de Hoofden is dat van beteekenis. Dan is eene goede, aangename en gezonde woning, zoo diep in de binnenlanden, voor hem en voor zijn gezin van de grootste waarde.

In het verloopen jaar legde het Genootschap bij de f 8000 aan dezen post ten koste; zeker eene belangrijke som voor eene zenditigvereeniging. Doch op het met kracht voortzetten van het eens begonnen werk komt alles aan. Eene in vollen gang zijnde zending kost handen vol gelds. Dit zal u zoo straks nader blijken.

12*

Sluiten