Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Gouvernement in wijnflesschen bij de Iulandsche hoofden verkrijgbaar gesteld, wordt zelden door den kleinen man gevraagd. Hij durft dat niet doen. Verstoutte hij zich al eens een enkele maal, dan bleek het - zoo vertelde men mij - dat de medicijn in water opgelost, en, lang bewaard, bedorven was. Europeesche ambtenaren helpen beter, vooral als zij zooals de Heer h ., zoon van den zendeling van dien naam, zich de moeite gaven eenige studie van de geneeskunde te maken. Deze Heeren hebben hiertoe doorgaans echter geen tijd. Ook zijn zij zeer dikwijls van huis. Dan zijn zij er niet zoo op ingericht als de zendeling. Bovendien schroomt de inlander hen lastig te vallen. Tegen den zendeling zien zij minder op. Ze geraakten er al aan gewoon, dat deze hen helpt. Van grooter vertrouwen getuigde het wellicht, dat de lui mij dit jaar meer om vergif, om aanblazing, bespuwing, betoovering en onttoovering kwamen vragen. Edrik stond mij bij als apothekersbediende. Loon f 15 p. md.

De opleiding van aspirant-helpers uit de bedaagden zette ik voort. Mas Soemö, Pak Tarimin, P. Bambang, Kjaï Singo Dipó, P. Wariöen en Kjaï Ragi volgden het onderwijs. Den laatsten moest ik welhaast afwijzen. Geldzucht dreef den man tot mij. Mas Soemö, zoon van een hadji, zeer t'huis in het langar- en pësantrenonderwijs, was mij van veel dienst bij het onderwijs aan de kweekelingen. Hij ontvouwde hun de geheimen van het pégon. (1) Daar de man zich geheel aan het werk geeft, moge hij eenige meerdere tegemoetkoming ontvangen, en in aanmerking komen voor eene toelage van ƒ 15 p. md. Pak Wariöes deed zich mede als zeer ijverig kennen. De adspirant-helpers genoten gezamenlijk ƒ 425,60.

(1) Javaausch in Arabisch karakter. Red.

Sluiten