Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vormen van hetgeen hij omtrent de opvoeding van het kind in de desa te denken zal hebben. Dat toch de omgeving en de toestand, waarin een kind geboren wordt en opgroeit, (waarin het voorbeeld, dat de ouders geven, of liever bet karakter, dat de ouders bezitten en in het geheel van hun leven toonen, benevens de tucht, die zij weten te handhaven natuurlijk mede begrepen zijn) de hoofd-elementen zijn, waardoor de vorming en ontwikkeling des kinds tot stand komen, zal wel niemand betwisten. Zóó de jeugd des kinds, zóó de vorming des mans, zal wel overal en altijd opgaan. Door den algemeenen toestand, waarin alle desa-kinderen geboren worden en opgroeien, ontstaat de eigene type der desa-bevolking, waarin zich bij de afzonderlijke personen wel zooveel verscheidenheden laten waarnemen, als het. aantal individuen is, zoodat men zoo min twee Javanen als twee Nederlanders zal ontmoeten, die volmaakt aan elkaar gelijk zijn; maar die toch in enkele hoofdtrekken aan allen noodwendig gemeen moet zijn. Om zich nu van dat algemeene in de type der desa-bevolking een eenigszins aanschouwelijk beeld te vormen, mogen wij den belangstellenden lezer verwijzen naar onze verhandelingen over: //de Javaansche woning", (Meded, XIX), //De Kleeding", (Meded. XX), , Wajang", (Meded. XVI en XVII), „Djimat", (Meded. XXIII), ,/Bijgeloof", (Meded. XXVI), //Naar en cp de Pasar", (Meded. XXVI), en onze biographiën van z/Mangoen-Dosiah, (Meded. XV), ,/Mattheus-Aniep", (Meded. XXIV), »Paulus-Tösari", (Meded. XXVII) en andere opstellen. Hij zal daarin de bouwstoffen vinden, om zich een beeld van den desa-man in zijn huis en zijne omgeving, zijn doen en laten, te kunnen vormen.

In bijzonderheden beschreven wij (o. a. Meded. XX) wat er vóór, bij en na de geboorte van het kiud ge-

Sluiten