Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardigheid verkregen in zaken, die haar later in hare eigene huizen niet weinig te pas komen, ja in nood minstens tot tegemoetkoming in levensonderhoud strekken kunnen. Behalve dit staat de gelegenheid tot velerlei nuttige mededeeling en vermaning gedurende de les open, en diende het geleerde ook wel tot nuttige en voordeelige verpoozing voor kranken, die tot geen ander werk meer in staat waren.

In de tweede plaats noem ik de reeds niet onbekende bewaarscholen. Zij zijn twee in getal, elk met ongeveer 60 kinderen. Van hun vierde jaar af worden zij eerst toegelaten; doch velen wonen haar reeds van hun 2de jaar af bij. Yroolijk worden de kinderen daar bezig gehouden. Al de lessen en spelen zijn op de ontwikkeling van hunne zintuigen en de opening van hun verstand en gemoed ingericht. Vrees voor den onderwijzer, den zendeling en allen, die hij tot hen brengt, kennen zij niet. Bovendien mogen wij vele teekenen van aanhankelijkheid en vertrouwen ondervinden. Zelfs in ziekte en piju geven zij zich op eene wijze aan ons over, die de opmerkzaamheid reeds van velen tot zich trok. Kome bij voortduring, onder Gods zegen, veel goeds uit deze bewaarscholen voort!

Aan de bewaarschool sluit zich de gewone school aan. Deze telde op uit 0 . 1886, 438 leerlingen. Zij zijn in zes lokalen in 12 afdeelingen, met evenveel onderwijzers, gesplitst.

Als weleer bestaan de vakken in spreek- en teloefeningen, verhalen, zingen, lezen, schrijven, rekenen, teekenen, aardrijkskunde en, zoover dit later in het leven te pas kan komen, eenige kennis van de Maleische taal. Geen ander doel dan bij de bewaarscholen wordt den onderwijzers steeds voor oogen gehouden. Aan knap worden

Sluiten