Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft de Javaan nog geen behoefte. Hoezeer hem deze zaken meer en meer te pas beginnen te komen, zoude hij het vooral in de desa zonder lezen of schrijven kunnen doen; doch niet zonder opening van zijn verstand, zonder vorming van zijn hart en leiding van zijnen wil. Hoe zal hij zonder dit alles goed van kwaad leeren onderscheiden, het laatste boven het eerste leeren verkiezen en doen? De bede is, dat de school in al deze opzichten tot nut moge strekken.

Andere pogingen, die in het belang der jeugd, bijzonder die der gemeente, worden aangewend, bestaan in het houden der catechisatiën. Zij zijn in twee groote en twee kleine, voor jongens en meisjes onderscheiden. Vroeger waren de kleine jongens en meisjes vereenigd; doch door de talrijke opkomst van ver over de honderd kinderen, moesten zij gesplitst worden. Deze vier catechisatiën worden gedurende vier dagen telkens één uur voor schooltijd gehouden. Zij bedoelen de opleiding tot lidmaten der gemeente.

De kleine kindercatechisatiën werden steeds door mijn' zoon of niijzelven gehouden. Wij achtten die van het hoogste belang, en durfden ze nog niet aan voorganger of onderwijzer toevertrouwen.

De catechisatiën der ouderen worden door Asiël, den voorganger van Mödjó-warnó, gehouden; echter steeds onder toezicht en leiding van mijn' zoon of mij.

Door de kinderkerk des Zondagnamiddags, waarin mijn zoon, de voorganger en ik bij afwisseling voorgaan, wenschen wij het onderwijs der catechisatiën te steunen en aan te vullen en tegelijk het jeugdig gemoed aan plechtige en toch het hart vroolijk stemmende godsvereering te gewennen. Daarom ook, dat verhaal en gebed hij herhaling door gezang afgewisseld worden.

Sluiten