Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verband met geloften, die deze of gene gedaan heeft, en waarop de gewenschte uitkomst is gevolgd. Opmerkelijk is, dat ook wel van Chineesche vrouwen, niet tot de gemeente behoorende, maar met de christenen bekend of aan hen vermaagschapt, giften inkomen, die als kwijting eener gelofte worden aangeboden. Ik krijg dan ook wel eens aanzoek, om dezulken in bijzondere omstandigheden in mijne voorbede te gedenken, hetgeen mij altijd eene welkome aanleiding is tot persoonlijke kennismaking, zoo daartoe de gelegenheid openstaat. Intusschen maak ik er geen geheim van, dat ik bij zulke aanzoeken niet in ieder opzicht aan de begeerte van daarbij betrokkenen kon voldoen (1), schoon ik op die wijze niet alleen dezen, maar ook de christen-vrouwen, die hier hare tusschenkomst leenen, wel moet teleurstellen. Bij zulke gelegenheden blijkt dan, dat laatstgenoemden hare Javaansche afkomst ook in dezen niet verloochenen, en nog maar al te zeer zijn gehecht aan hetgeen zij vroeger in Jav.-Mohammedaansche omgeving hebben gehoord of geleerd, en in de Chineesche samenleving niet konden vergeten. Hieruit laat zich o. a. verklaren, dat onlangs eene der Chineesche christenvrouwen bij het uitgaan der kerk het drinkwater, dat ik in mijn glas had overgelaten, in een' door haar meêgebrachten kop uitgoot, en dit mede naar huis nam, om het, gelijk bij navraag bleek, ter genezing van een' zieke aan te wenden. • Ook dat eene andere, die reeds geruimen tijd in financiëele ongelegenheid verkeert, kort geleden, buiten ons weten, een' geheelen nacht, hetzij dan slapende of wakende, in ons kerkje doorbracht, wat mij deed denken aan hetgeen in mijn opstel, getiteld: //Voor - in • en

(1) Op zijn minst toch zou daartoe behooren: vasten en nachtwaken, en wat dies meer zij !

Sluiten