Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heilswaarheid, die, gepredikt in haar midden, zich ook naar buiten openbaart. Men vrage niet naar de resultaten van hetgeen nog altijd een gebrekkig begin moet heeteu. Voorshands zij genoeg te weten, dat de getrouwste leerlingen der kinderschool in den regel de beste kweekelingen worden der gemeente, en als zoodanig ook zich onderscheiden in den kring onzer catechisanten, aan wie meer opzettelijk godsdienst-onderwijs wordt gegeven. Een van dezen kon ik op zijn eigen verlangen in het begin des vorigen jaars mede herwaarts nemen, teneinde hem in de gelegenheid te stellen, hier verder onderwijs te ontvangen. Met veel ijver maakt hij daarvan sedert als mijn privaatleerling gebruik, zoodat ik de hoop mag voeden, dat hij wederkeerig in een of ander opzicht zich later voor de gemeente zal weten nuttig te maken.

Het bedoelde catechetisch onderwijs is opgedragen aan Philéinon. Soms wordt hij daarin ook wel door zijn' zoon vervangen. Wanneer ik te Kajoe-apoe ben, neem ik nu en dan die taak op mij. En ook wanneer ik mij liever als toehoorder nederzet, vind ik nog al eens iets te verbeteren, te verduidelijken of aan te vullen, waarmee zoowel onderwijzer als leerlingen hun voordeel kunnen doen. Ofschoon deze gelegenheid tot onderwijs aanvankelijk is geopend ten behoeve van jongelingen en jonge dochters, die zich tot het doen van belijdenis wenschen voor te bereiden, zijn daarbij toch ook wel de zoodanigen tegenwoordig, die reeds tot leden der gemeente zijn aangenomen. Ook tref ik onder de catechisanten altijd schoolkinderen aan, die geheel uit eigen beweging aan dit onderwijs deelnemen. Tot leiddraad dienen ook hier de xn Geloofsartikelen, enz., als formulieren van buiten geleerd en voorts verklaard, met meer of minder uitbreiding, benevens toepassing op hart en leven. Op

Sluiten