Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangaande het afbranden van zijn huis meegedeeld. Nu moest hij dit nog eens persoonlijk herhalen en aanvullen. Wijl door eeue boosaardige hand reeds vroeger eene poging was aangewend, om den man op deze wijze ongelukkig te maken, moest menigeen aanvankelijk ook thans wel aan misdaad denken. Dit vermoeden had zich echter gelukkig niet bevestigd. Intusschen gaf een van het gezelschap, inet het oog op het verledene, aan Trësnö den raad, om zijn huis niet te spoedig weer op te bouwen, en het vooral niet grooter te maken dan vroeger. Beter zijn' vrienden eenige satisfactie te gunnen, dan hen ' te trotseeren, en tot herhaalde inspanning te prikkelen. Hoe dan ook, 't zal lang genoeg duren, eer de man dit onheil weder geheel te boven is. Toch vond ik hem bijzonder kalm en gelaten, 't Was eenmaal de wil des Heeren (sampoen karsanipoen Goesti), en hij onderwierp zich daaraan (sampoen tarimah). De lezer denkt aan het fatalisme van den oosterling, om niet te zeggen, van den mohammedaan En ik zal niet beweren, dat dit aan deze stemming geheel en al vreemd is, al leeren wij dan ook onzen christenen bij deze stéréotiepe uitdrukking aan iets anders dan het Noodlot te denken. Toch heeft die uiting van onbepaalde berusting te midden van het ongeluk altijd iets treffends; en zulks te meer, naar mate zij den stempel van innige oprechtheid draagt. Reeds kort na de ramp had Trësnö mij eigenhandig daarover in den zelfden geest geschreven. Wat hij destijds betreurde, was, dat het vuur hem van zijn Kitab Indjil (Nieuwe Testament) en van zijn' bril had beroofd. Beleefd verzocht hij mij dan ook hem in dit gemis tegemoet te komen. En met de meeste bereidwilligheid had ik daaraan voldaan. Maar ook wat hij niet gevraagd, en ook

Sluiten