Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de bijbelverspreiding waren de beide pas verloopen jaren zeer voorspoedig. Vooral het jaar 1886, waarin ik uit mijn Dépöt alhier verstrekte: 817 exx. der H. S. of gedeelten daarvan, namelijk: 340 Hollandsche, 317 Maleische en 160 Javaansche. Van dezen werden 14 exx. gratis uitgereikt, de overigen verkocht met een opbrengst van f 830,40.

Hiermede mag ik dit Verslag eindigen. Ik doe het met dank aan God, die mij reeds zoo langen tijd vergund heeft, mede te werken aan de komst van Zijn Koninkrijk. Zijn zegen kan het kleine groot maken. Hem blijven dus ook onze zwakke pogingen ootmoedig aanbevolen! Ook ons «vervulle Hij met alle blijdschap en vrede in het gelooven, opdat wij in de hoop overvloedig mogen zijn door de kracht des Heiligen Geestes."

Samarang, Februari—Maart 1887.

w. HOEZOU.

Sluiten