Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZENDINGWETENSCHAP.

Verslag over den toestand der zending in onze Oost-Indiën in verband met het Hnlppredikerschap, uitgebracht in de 90ste Jaarvergadering van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, 20 Jnli 1887.

Zetr Waarde Broeders!

Het is met schroom, dat ik het stellen van dit verslag op mij nam. Al aanstonds omdat, te midden van de vele, soms altijd vermeerderende werkzaamheden der bediening, voor studiën van grooten omvang zoo weinig tijd overblijft, en ik bij het lezen van zoovele verslagen eh mededeelingen altijd beter inzag, hoe men tot richtige beoordeeling geheel ff in de zaak te huis zijn" 'moet. Maar ook, omdat ik mij bezorgd maak, te zeggen, wat een die n& mij komt, veel beter en grondiger zeggen zal. Eerstdaags komen de eerste afleveringen uit van het vroeger welbekende, nu na 30 jaren geheel om- en overgewerkte geschrift »Komt over en helpt ons" van de hand van den grijzen, maar nog steeds zoo krachtigen, in geheel het zendingwerk zoo belangstellenden Dr. s. k. thoden van v elzen . Ik was in de gelegenheid de twee eerste stukken in scriptis te lezen, met het opschrift: »Wie roept daar om hulp," eene beschrijving van de heidenwereld; en „Wien geldt dat hulpgeroep", eene teekening van de Christenheid, zooals zij zich, en onder welke beweegredenen zij zich, aan de taak der zending al of niet geeft. En het laat zich denken, dat in de daarop volgende stukken ook een zending-

Sluiten