Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. Verslag aangaande mijne werkzaamheden en bevindingen in 1887 en 1888, (door W. Hoezoo, te Samarang.). . 383. De Zending in Kediri en Madioen in 1888, door C. Poensen. 408.

De Zendingwetenschap.

Uit de geschiedenis der zending, door J. C. Neurdenburg. 106. Zal het Zendingwerk onzer Vaderen op Formosa eerlang door Nederlanders worden hervat? door denzelfden. . 221. Aanteekeningen 233. Een nieuw Zendingtijdschrift, door denzelfden 238 Huwelijken tusschen personen, behoorende tot verschillende catfigoriën der bevolkiug van Nederlandsch Indië. (Overgenomen uit een juridisch praeadvies van Mr. L. W. C. van den Berg) 325. De Missive van Z.Exc. den Minister van Koloniën, d.d. 8 Mei 1888, enz 336. Nog eene legende over Nabi Isa, door W. Hoezoo. . . 426. Rapport omtrent de zeudingconferentie te Bremen. (28 tot 31 Mei 1889), door A. Drost Dz 432. De verhouding van het getalcijfer der Boeddhisten tot dat der overige godsdienstbelijders 457.