Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAGBOEKEN, VERSLAGEN EN BRIEVEN UIT DE ZENDING.

Bericht nopens den voortgang der Evangelisatie in de Minahassa, over 1887.

«Want mij is eene groote en krachtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders."

1 Cor. 16: 9.

Wederom wordt de Zendelingvereeniging in de Minahassa geroepen tot het geven van eenig bericht nopens den voortgang der evangelisatie in de Minahassa over het tijdvak van één jaar. Het is als of de moeielijkheid der samenstelling van dat jaarlijksch bericht allengs toeneemt. De statistieke opgaven, daartoe behoorende, hoe gelijkvormig ook aan die van vorige jaren, zijn desniettemin steeds nieuw, en hebben hare betrekkelijke waarde. Maar het bericht zelf, loopende steeds weder over hetzelfde arbeidsveld en over dezelfde aangelegenheden, terwijl de daarin besproken zaken natuurlijk slechts in 't algemeen kunnen behandeld worden, moet wel voor een groot deel herhaling zijn van wat bereids vroeger gezegd is.

Terwijl steller dezes zich nederzet, om, naar zijn beste vermogen, uit plichtbesef, het Bericht over 1S87 te schrijven, en daartoe raadpleegt, wat hem als bouwstoffen werd toegezonden, dringt de klagende vraag zich aan hem op: »Wat moet ik schrijven?" Onderscheidene stemmen komen tot hem. De ééne luidt: » Zwijgen acht ik beter dan spreken of schrijven." De wijzen der oudheid wisten 't óók reeds, dat als spreken soms zilver