Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkrijgt, dat kinderen, verder gevorderden in leeftijd en de jonge lieden afzonderlijk onderwijs ontvangen. Voorwaar, wel eene geopende deur tot gewenschte ontwikkeling van het opkomend geslacht. En toch ook weder hier veel tegenstand en belemmering.

Met dankbare blijdschap mogen wij verklaren, dat er in de Minahassa gemeenten gevonden worden, waar om zoo te zeggen allen, kinderen, jongens en meisjes, en de jonge lieden, godsdienstonderwijs ontvangen. De jonge jeugd verzamelt zich des Zondag-morgens vroeg, of ook wel des Zondag-namiddags, 't zij ten huize van een' inlandschen leeraar of eenig belangstellend gemeentelid, 't zij in de kerk, om onderwezen te worden in de bijbelsche geschiedenis. Oudere kinderen, die reeds leerden lezen, beijveren zich de vragen over dit leervak van buiten te leeren, en lezen het leesboek over dit onderwerp. Wat is daarbij vaak groote levendigheid op te merken, vooral als de kleinen het voorgaande teruggeven, 't zij in 't Maleiscb, 't zij in de taal des lands! Wij spreken nu van kleine gemeenten, ons meer bijzonder bekend. En wij weten, dat dit nog slechts een begin is. Maar wij streven er naar, het onderricht in de gewijde geschiededenis allengs meer algemeen en doeltreffender te doen zijn.

In eene groote gemeente, waar door de uitgebreidheid van de plaats, en den omvang der gemeente, het godsdienstonderwijs voor de jeugd uiterst moeielijk te regelen is, beproeft men, de kinderen des Zondag-morgens in de vroegte, op onderscheidene plaatsen, in particuliere woningen te verzamelen, ten einde hun de Bijbelsche geschiedenis te vertellen, 't Is eene proef, die zeker wel gelukken zal, wanneer te beschikken mocht zijn over voldoend medewerkend personeel, om in die verzamelingen van kinderen voor te gaan, en als de belangstelling van de