Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen. Gode zij dank, dat veleu die hooge roeping begrijpen, en een zegen worden voor anderen.

Gedurende 1887 werd weder een aanzienlijk aantal kinderen door den Doop in de christelijke gemeente opgenomen. Een klein gedeelte daarvan zijn kinderen van volwassenen, die met hunne ouders christenen werden. Een ander gedeelte staat te boek als „ onecht", wat eigenlijk niet de beteekenis heeft, die gewoonlijk aan dat woord wordt gegeven. Het aantal kinderen, dat werkelijk als zoodanig moet aangemerkt worden, omdat de ouders overigens niet samenleven, of ook wijl de vader onbekend bleef, is gering. De als »onecht" gequalificeerde kinderen zijn meest van ouders, die ongehuwd samenleven, doch elkander trouw blijven, voor de opvoeding hunner kinderen zorgen als anderen, doch om eene of andere reden hunne verbintenis niet door het huwelijk heiligen. Door de bemoeienis van de gemeenten komen telken jare zulke paren tot een wettig huwelijk, maar het aantal van de zoodanigen wordt ook telkens weder vermeerderd. In verscheidene gemeenten bepaalt zich dat tot enkelen, terwijl er ook gemeenten gevonden worden, waar zoodanig samenlevenden niet zijn.

Eenmaal deze aangelegenheid besprekende, willen wij er aan toevoegen, wat door enkelen desaangaande gemeld wordt. De Predikant van Menado schrijft: «Ofschoon het samenleven buiten echt te Menado nog maar al te veel voor blijft komen, was het aautal huwelijken, dat kerkelijk werd voltrokken en ingezegend in 1887 aanmerkelijk grooter dan in 1886." Uit het ressort Tomohou wordt medegedeeld: //Neemt het getal echtscheidingen niet toe, toch heeft er nog al eens willekeurige verlating en daarmee gepaard gaande onwettige samenleving plaats. De oorzaak daarvan is grootendeels te zoeken in domheid