Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd voltrokken te Tomohon door den priester. Die man zal dus weldra ook tot de rooraschen behooren, en met hem komt die duistere richting in de negery Tondegesan.

Te Roeroekan ging een meisje tot de roomschen over, omdat zij met een' roomschen jongeling wilde trouwen.

Te Langowan gingen van de evangelische gemeente tot de roomsche over twee vrouwen, die reeds geruimen tijd buiten echt geleefd hadden met Gorontaloers en Bolaang-Mongondouers.

Te Tompasso werden twee protestantsche mannen roomsch, een hunner heeft reeds jaren geleden zijne wettige vrouw verstooten en leeft met eene andere onwettig samen.

Te Parepei werd een protestantsch meisje roomsch, en te Remboken ging een huisgezin tot de roomsche kerk over.

Voorts wordt ons bericht: In Juni 1887 is de laatste der drie mannen, in 1883 door den roomschen priester te Kapoja herdoopt, tot de Evangelische gemeente teruggekeerd. Thans zijn daar geene roomschen meer. In December 1887 werd te Sonder een man gedoopt, die eenige jaren geleden door den roomschen priester te Sonder werd gedoopt; hij was toen nog heiden.

Uit het ressort Maoembi de mededeeling, dat Rome gelukkig niet zichtbaar veld wiut op plaatsen, waar het reeds vroeger arbeidde, en zich niet vestigde op andere plaatsen in het ressort. Terwijl de Hulpprediker van Ajermadidi aangaande deze aangelegenheid schrijft: #De Katholieke propaganda betoonde zich ook dit jaar in dit ressort werkzaam. Belangrijke vorderingen echter maakte zij niet. Te Roemengkor, waar reeds sedert lang eene katholieke gemeente, met eene school en onderwijzer, gevonden wordt, nam het zielental dier gemèente, door den terugkeer van enkelen, eer af dan toe. Te Ajermadidi werd het slechts met zeer enkelen vermeerderd,

7*