Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waartegenover staat, dat er vernomen werd van de neiging van anderen, om tot de protestantscbe gemeenschap terug te keeren. Van sommigen is het duidelijk, dat zij door valsche schaamte hiervan worden teruggehouden. Te Mapangit echter mocht het kortelings den roomschen gelukken een' aanhang van vijftien zielen te gewinnen, die door den Doop in de katholieke gemeente werden opgenomen. Een dezer is een jong rnensch, die wegens verregaand plichtverzuim, als onderwijzer en leidsman eener kleine gemeente in een ander ressort, door den daar werkzamen Hulpprediker moest worden ontslagen. Hij nam nu zijn toevlucht tot den Pastoor, en wist onder zijne familieleden eenige volgelingen te verkrijgen, van lieden, die bij de gemeente van Mapangit, met uitzondering van een enkel bejaard man, bekend staan, als tot de meest onverschilligen en ongeregelden van leven en wandel te behooren. Een dezer overgeganen keerde bovendien reeds na twee weken terug, en sloot zich op nieuw bij de gemeente aan. Het wordt echter bejammerd, dat deze niet is de bejaarde man, zoo even genoemd."

Aangaande het ressort Tomohon wordt betrekkelijk deze zaak gezegd: ,/Over de roomsche propaganda valt niets mede te deelen. Wel is de Pastoor vaak te Tomohon, doch zijne komst is zoo stil, dat het menigmaal niet geweten wordt. Ons kwamen geene geruchten ter oore van overgangen; zijn die er, dan is dit toch zeer gering. Te Tomohon kwam eene jonge vrouw, als heidin roomsch geworden, tot onze gemeente over.

Te Langowan kwamen twee roomsche vrouwen wegens huwelijk tot de evangelische gemeente over. Evenzoo keerde de éénige afvallige te Kawang, met zijn kind, tot de gemeente terug. Zoo ook kwam te Parepei een afvallige tot de gemeente weder.