Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terugreis hebben aangenomen in 1885, 4496, in 1886, 2481 en in 1887, 1970, welk laatste cijfer echter niet volledig is, omdat het alleen doelt op hen, die voor de bedevaart van 1887 waren aangekomen (niet dus op hen, die van vroegere bedevaarten in Mekka waren achtergebleven).

Omtrent het verblijf en de lotgevallen in den Hedjaz van de uit Nederlandsch-Indië afkomstige bedevaartsgangers viel niets bijzonders mede te deelen. Groote sterfte deed zich onder hen niet voor. Van de 2426 die in 1887, voor zoover bij het consulaat hekend 1 ), te Djeddah aankwamen, hadden er (te samen in 15 reizen) 1367 (daaronder niet meer dan 31 retourbiljetten) gebruik gemaakt van Nederlandsche stoomschepen , terwijl het getal der op die wijze teruggekeerde pl m, 1200 bedroeg,

Van eene van de politie te Singapore uitgegane bekendmaking, houdende raadgevingen aan hen die zich ter bedevaart naar Mekka begeven, liet de Indische Eegeering ter verspreiding een groot aantal exemplaren drukken in de Javaansche, Soendasche en Madureesche talen.

Uit verschillende streken der buitenbezittingen, waar de bevolking of een groot deel der bevolking nog heidensch is, wordt in de over 1887 ontvangen jaarberichten weder gewag gemaakt van het voortwoekeren van den Islam. Over Mohammedaansche secten is overigens niets anders bericht dan hetgeen voorkomt hier achter.

Ten aanzien van het aantal en het bezoek der Mohammedaansche godsdienstscholen op Java en Madura en in sommige der buitenbezittingen zijn over 1887 de volgende cijfers ontvangen.

1) De consul bericht, dat steeds een vrij groot aantal NederlandschIndische onderdanen zich niet bij hem aanmelden, namelijk de zoodanigen die uit de Straits-Setclements ter bedevaart komen, na aldaar door plantageof mijnarbeid het noodige geld voor de reis uaar Mekka te hebben bijeengebracht. De meesten dezer lieden keeren ook naar de Straits terng, om echter na een korter of langer verblijf aldaar zich weder in Nederlandsch-Indië te vestigen.