Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school zooveel hooger? Ik mag dit niet beoordeelen, omdat ik mij slechts in één ressort bewogen heb. Doch waarom moesten de gouvernementsscholen te Kakaskassen en Sarongsong gesloten worden? Lag de schuld alleen aan de bevolking of grootendeels bij de onderwijzers? Is het geen feit, dat een gouvernementsonderwijzer zijne hoogste klasse bij zich aan huis liet komen - een gedeelte van den schooltijd dansles gaf? Ik bezocht eene gouvernementsschool onverwachts, en vond den lsten onderwijzer op een' stoel zittende, de beenen in de hoogte tegen de tafel, een pijpje in den mond eu zoo aan de kinderen les gevende.

Niettegenstaande zulke feiten wil ik gaarne gelooven, dat de meeste gouvernementsscholen van beter gehalte zijn. Maar men vergete niet, dat zulks verkregen is, ten koste van de genootschapsscholen, waaraan de beste onderwijzers zijn onttrokken. De hoogere tractementen waren het lokaas voor velen om in gouvernementsdienst te gaan. Onderwijzers, die met lof werkzaam waren als hoofd eener genootschapsschool, werden als 2de of 3de onderwijzer of kweekeling aangesteld, en brachten aldus niet te versmaden krachten aan in de gouvernementsscholen. Terwijl eindelijk menig genootschapsonderwijzer bij vergelijking met zijn' gouvernementsambtgenoot zich verongelijkt gevoelt, allicht wrevelig, onverschillig wordt, en de handen slap laat hangen.

Moeten wij dus constateeren, dat gouvernementsonderwijs onwillekeurig nadeelig heeft gewerkt op het gehalte der onderwijzers onzer zendingscholen, ook in andere opzichten werden de belangen zijdelings tegengewerkt. Vele genootschapsscholen zijn geheel of gedeeltelijk ontbloot van de noodige leermiddelen en meubelen, ja zelfs laat de toestand der gebouwen veel te wenschen over. Vroeger kon men