Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welnu, zou ik niet?! O, gaarne! Denk aan de rookende vlaswiek, en het gekrookte riet! Ik bezocht enkele dier scholen ook opzettelijk.

Wat vond ik hier? Armoede van leermiddelen: enkele versleten boekjes en overblijfselen van leien. Niemand ontfermt zich over die armen. Wat onderscheid! Daar ginds overvloed van boeken, papier, pennen, inkt, leien, griften: alles nieuw en goed, met nog een prachtige boekenkast met wel gevulden voorraad; en hier op tien passen afstands gebrek aan alles! Van waar dat? Daar ginds wordt in alles voorzien door het Gouvernement: hier moeten de kinderen zeiven zorgen voor wat zij noodig hebben, terwijl er zelfs geen kans bestaat om bet zich aan te schaffen! Wat schoone gelegenheid voor den Hulpprediker van Rote om hier helpende op te treden! Wat prachtig terrein voor zijne werkzaamheid om deze arme schapen tot herder en leidsman te zijn, waar men hem toch zoo gaarne zal zien komen, en waar hij niet door regelingen van een zoogenaamd neutraal staatsonderwijs verhinderd wordt godsdienstige kennis en de zaden van godsvrucht en deugd te zaaien. Eere den man, die zijne roeping begreep, maar helaas! niet lang mocht blijven: de ijverige Van Maltzen. Hij trok zich het lot dier armen aari; vormde eene vereeniging voor //Onderling Hulpbetoon;" wist de zeer ruim gesalarieerde gouvernementsonderwijzers en de Radja's over te halen maandelijks een kwartgulden bij te dragen ten behoeve dier kampongscholen, en voorzag langs dien weg een weinig in de behoeften.

Zijn opvolger Pennings wilde denzelfden weg bewandelen, maar reeds lang ziekelijk, ontviel hij ook aan het werk, en sedert is de zaak dood!

En toch is de gebrekkige arbeid van dezen eenvoudigen onderwijzer, met die schrale middelen niet te vergeefs