Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De trouw en ijver van sommigen mijner helpers is boven mijn' lof verheven. Ook mag van belangeloosheid onder hen gesproken worden, waar kerk- en school verzorgers zich ijverig betoonen, zonder eenige vergoeding; waar een Kjai Adrian, opdat de hulp-voorganger, hem toegevoegd, geene vermeerdering van uitgaven voor de zendingvrienden, - „de christenen in Nederland" zeggen de Javaansche christenen hier, - tengevolge zou hebben, zich met 1 /3 van zijn tot hiertoe genoten tractement, en dat hem uit de kerkekas verstrekt zal worden, tevreden stelt. Hij kan toch daarvan leven, daar hij ook nog inkomsten van zijn rijstveld heeft, dat hem dcor de gemeente voor zijn leven geschonken werd, toen hij 25 jaar haar voorganger geweest was. Desgelijks stemden Elipas en Rasidin in tractementsvermindering toe, om nevens hen en in de plaats van laatstgenoemde, Kasdimin en Tarimin te kunnen aanstellen. En welke is de vergoeding, die een Markus, Sastö, Jacob en Mangoen genieten? Geene andere, dan dat hun desagenooten de heerendiensten voor hen verrichten. Wellicht is er meer te noemen. Over het geheel genomen gaven allen een goed voorbeeld van trouw, huiselijke orde en belangstelling in het, heil van anderen.

De gemeenten bevatten verschillende elementen. Met welgevallen rust het oog op sommige mannen en vrouwen, die voorbeelden zijn en altijd gaarne in kennis en in alles wat goed is toenemen. Met aandoening denk ik aan die vrouw, lijdende aan de smartelijkste van alle ziekten, maar tot het laatste onderworpen, berustend, vast hopende op de heerlijkheid Gods. Met blijdschap mag ik vermelden, hoe de Aris van Swaroe en met hem de gemeente zich verdienstelijk maakte door krachtdadige hulp aan het daarstellen van een' belangrijken en zeer moeielijk aan te leggen dam, ten behoeve van de nabij gelegen desa Ka19*