Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schel in de ooren klinkt, dat hij verschrikt aan den haal gaat; waarna de dewa, die de maan beheerscht, haar weer in vorige gedaante herstelt.

Inmiddels zijn al de huisgenooten, die reeds sliepen, wakker gemaakt. En niet alleen de menschen, zelfs de tuinen en hoornen worden gewekt (door er met een rijststamper of eenig ander werktuig tegen te slaan), en vooral ook de karbouwen, paarden, koeien, kippen, en ander vee, opdat niets of niemand in den slaap van de grahana onkundig blijve. Men beschouwt dit als een middel om planten en dieren tegen onheil te beveiligen, en dus te zorgen, dat bijv. de vruchten niet van de boomen vallen. Ook worden de beesten, die bezet zijn, met asch bestreken, opdat de vrucht niet ontijdig ter wereld kome, of in hare ontwikkeling op eene of andere wijze worde gestoord. Evenzoo worden hoendereieren bij die gelegenheid met asch besmeerd. Zelfs zwangere vrouwen bestrijken op dat tijdstip haar lijf met asch en bijten daarbij op het scherp van een mes, terwijl ze onder de slaapstede kruipen: en dit alles oin niet ontijdig te bevallen, maar te rechter tijd een mooi kind ter wereld te mogen brengen.

Overigens haasten zich zoowel mannen als vrouwen en volwassen kinderen om een bad te neuien, ten einde daardoor steeds een jeugdig voorkomen te behouden, terwijl de jongeren in de aarde bijten om een sterk gebit te bekomen en spoedig te trouwen; van welke beide zaken zij een lang leven verwachten.

Wanneer ten tijde van een eclips een huis in aanmaak is, wordt dit omvergehaald, en later weer opgezet, ook al opdat het den bewoners steeds goed moge gaan.

Kinderen van jeugdigen en ouderen leeftijd, die wat klein zijn voor hunne jaren, worden door de ouders bij het