Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen in het groen gekleed, wier verschijning haar zeer benauwd maakte. Op eenmaal echter had zij den moed gevat, om deze verdachte wezens weg te jagen, en daarna was zij ontwaakt. Natuurlijk moest ik dit een en ander bij de eerste gelegenheid in alle bijzonderheden vernemen. En menigeen, daarbij tegenwoordig, wist al aanstonds te zeggen, dat die groenen niets anders dan Sétans (booze geesten) konden geweest zijn. Ik voor mij bleef liever van dit terrein verwijderd. Doch ook zonder als droomuitlegger op te treden, vond ik hier toch wel wat te zeggen en op te merken, dat tot troost en bemoediging kon strekken van bedoelde vrouw, en wie verder, om des geloofs wille, schoon niet aan smaad en vervolging, toch soms aan minder aangename bejegening blootstaan.

't Is nog maar kort geleden, dat eene andere Chineesche christen-vrouw tot mij kwam met het verzoek om een jong kind te doopen van een aanzienlijk echtpaar uit hare landgenooten, haar zeer goed bekend, doch mij tot dusverre persoonlijk geheel en al vreemd, man noch vrouw tot de christengemeente behoorende, of ook maar voornemens te eeniger tijd zich daarbij aan te sluiten. Al aanstonds vermoedde ik, dat dit ongewone aanzoek in verband stond met eene gelofte, en bij navraag bleek, dat ik mij hierin niet had vergist. Toen het kind namelijk onlangs ernstig ziek was, had de moeder openlijk uitgesproken, dat, wanneer haar lieveling mocht herstellen, zij hem in ons kerkje zou laten doopen. In hoeverre de bedoelde christenvrouw, of andere vrouwelijke leden der gemeente, haar op dit denkbeeld hadden gebracht, is moeielijk te bepalen. Zeker is, dat zij door dezen met het bestaan onzer gemeente en hare plechtigheden was bekend, en dat de door haar gedane gelofte ook wel van eerbied voor het Christendom scheen te getuigen. In